K.J. Jensen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ø. Farimagsgade 12. 4. december 1925

Manuskriptet til mine Erindringer

[trykt:] Cand.jur. K.J. Jensen1, Østerfarimagsgade 12, 4 Sal.
stpl 4/12 1925

Herr. Forfatter Henrik Pontoppidan
Overgaden n. V. 15 S.

For Bogtrykker H.V. Rasmussen Nykøbing Falster tillader jeg mig at meddele, at en saalydende Slutseddel:

Jeg undertegnede Forfatter Henrik Pontoppidan, overdrager herved Manuskriptet til mine Erindringer til Litterært Forlag, Frk. Maria Behrens for den Sum 12.000 Kr (Tolv Tusinde Kroner) een Gang for alle, og skal heraf betales 6000 Kr. den 1. Sept.d.A. og 6000 Kr ved Manuskriptets endelige Aflevering senest den 1. Oktober 1925. Der vil senere blive affattet en nærmere Kontrakt mellem Forlaget og mig.

København den 2 Juli 1924.
Underskrifter.

er givet Bogtrykker Rasmussen i Haandpant for Betaling af Bogtrykkerarbejde.

Idet Frk. B. er rejst bort tillader jeg mig at anmode Dem 2 om en behagelig Udtalelse vedrørende denne Slutseddel, derunder hvormeget der er betalt, og hvornaar Manuskriptet vil være færdig

Ærbødigst
K.J.Jensen

 
[1] Kristjan Johannes Jensen (1890-1961), cand.jur. 1923, sekretær i Generaldirektoratet for Postvæsenet (fra 1941 generaldirektør). Tillige landsretssagfører 1926-36. tilbage