Erik Henrichsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 18. oktober 1912

en af Vilh. Andersens Vrøvle-Bøger

Erik Henrichsen,
Overretssagfører.
Ny Vestergade 15, St.
Telefon Nr. 2000.
Kjøbenhavn K., d. 18 Oktbr 1912

Kære Henrik Pontoppidan.

Bare to Ord i al Hast, medens jeg ryger mig en Frokost-Cigar. Banken i Ny Vestergade 15 har herved den Ære af det paa ærede Konto Indestaaende at sende Dem 280 Rmk, hvilket paa det nærmeste svarer til 250 Kr. Banken staar ligeledes ganske til Deres Frøken Datters Tjeneste, naar hun behager at indfinde sig i vore Lokaler. Endnu har hun ikke vist sig.

Idag har vi altsaa Balkankrigen1. Vore herværende Fredsvenner er meget fornærmede. Nu havde P. Munch og Ivar Berendsen lige været nede i Genf og efter deres egne Beretninger i Bladene bragt Verdensfreden et godt Stykke fremad, og saa vover disse Satans Bulgarere og Serbere at spille dem paa Næsen. Har man hørt Magen! P. Munch er derfor i høj [Grad?/HLN] 2 Tyrkervenlig og lover "de smaa Fredsforstyrrere" alvorlige Prygl.

En af de nærmeste Dage har vi Forslaget til den ny Grundlov fremlagt af Klaus Berntsen. Det nye Landsting skal vælges af de kommunale Raad (Sogneraad og Byraad) og Valgretten til Folketinget udvides til 25aarige, Tyende og Kvinder. Og saa taler man om "den fyenske Moderation". Klaus's Skjortebryst skal have svulmet af Radikalisme, da han i Partimødet fremlagde dette Forslag2.

Hvorledes det under saa store Begivenheder ude og hjemme skal gaa de stakkels Forfattere, er ikke godt at vide. Egenlig Dyrtid synes der dog foreløbig ikke at herske paa Parnasset. Iforgaars var det Vilh. Andersens Fødselsdag, som han fejrede med et vældigt Knald, 50 Mennesker tilstede, Opførelse af Holbergske Scener, Tale af 7de Landstingsmand for Kbhvn. Men hans Bog3 er svag, meget svag, et af de uheldigste Eksemplarer af hans Vrøvle-Bøger.

Cigaren er ude.

Deres Dem og Deres Kone "paa Gensyn" hilsende
Erik Henrichsen

 
[1] Balkankrigen: den 1. balkankrig begyndte med serbiske, bulgarske og græske hæres angreb på Tyrkiet. tilbage
[2] dette Forslag: blev forelagt Folketinget 23.10.1912, men kunne ikke vedtages. Der blev folketingsvalg 20.5.1913, og grundlovssagen blev først løst i 1915 under Zahles regering. tilbage
[3] Bog: antagelig Vilh. Andersen: Knud Sjællandsfars Tide-Bog II. Hellig og Søgn, 1912. tilbage