Erik Henrichsen til Henrik Pontoppidan
22. januar 1911

tørt i mit Blækhus

[22/1 111]

Kære Henrik Pontoppidan

Det er en for et skrivende Menneske temmelig latterlig Situation, hvori jeg befinder mig: Der er intet Blæk i mit Blækhus eller i hvert Fald ikke mere end til to Ord for hvert Dyp. Som Forfatter er jeg nemlig ikke "en Pen", men "en Blyant". Kun som Brevskriver omgaaes jeg endnu med Blækhuset, og da ingen mere√ skriver Breve til mig, skriver jeg heller ikke selv Breve, og derved er Blækhusets fordum saa dybe Kildevæld efterhaanden styrknet og tilsidst næsten tørret ud.

Men er der tørt i mit Blækhus, saa flyder til Gengæld mit Bord over alle Bredder med Bøger, Pjecer, Optegnelser, beskrevne Ark og ubeskrevne do, og tværs over Bordet staar et stort Fotografi af Constantin Hansens Billede af den grundlovgivende Rigsforsamling. Jeg udarbejder nogle Foredrag om "Mændene fra 48", som jeg skal holde ved Startningen af et "socialpolitisk Kursus" for Venstremænd i Aarhus. Jeg skal være færdig til den 5 Februar, og da jeg 2 først begyndte efter Nytaar, og Stoffet er vokset under mine Hænder til en hel lille Bog, saa omsvæver den berømte "Aand fra 48" mig saa tæt og inderligt Dag og Nat i denne Tid, at jeg, hvis jeg gav mig til Kende for Dem, rimeligvis vilde optræde i Lehmanns Livkjole, med Monrad[s] høje Hat, med Hænderne i Kriegers Bukselommer og med A.W. Moltkes Elefant-Baand.

Af disse Grunde kan jeg ikke skrive Dem et Brev til. Men jeg vil dog takke Dem for Kortet2 fra Nordpolen. Det skal blive opbevaret og fremlagt for Konsistorium som Bevis paa, at De virkelig har været dèr. Jeg tvivler ikke om, at Henrik Scharling vil lade sig overbevise deraf, og at det teologiske Fakultet énstemmigt vil tildele Dem Doktorgraden. Jeg betinger mig blot, at De ikke mere kommer ned og støtter mig i Sorøkresen.

Tak for alt godt i det gamle Aar, og gid ogsaa dette Aar maa give os gode Dage sammen i uforandret Venskab. Hils Norge fra dets Korrespondent i Danmark, og hvis De skulde spore en stærk Tørst efter mine "danske Breve", saa læsk de Tørstige med Løftet om, at 3 de ikke skulle vansmægte ret længe endnu.

Deres hengivne
Erik Henrichsen

Søndag Aften 22 Januar 1911.

 
[1] senere tilskrift, EH har skrevet dato nederst på brevet. tilbage
[2] Kortet: kendes ikke; men det må have indeholdt en tak for invitationen til den middag 7.1.1911 som HP på grund af rejsen ikke kunne komme til. tilbage