Erik Henrichsen til Henrik Pontoppidan
4. januar 1905

Intrigespillet om Politiken

4 Januar 1905.

Kære Hr. Pontoppidan

Jeg vil ganske formløst kradse ned paa Papiret, hvad jeg har erfaret om Bladsagen. Jeg forudsætter neml., at det vil interessere Dem at høre noget om dette Intrigespil. Thi andet er det ikke end en Fægtning med tilhørende Kneb og Fif mell. de Ærgerrigheder og Intriganter, som er Restbeholdningen af det gamle radikale Parti.

Den Aften, jeg var hos Dem i Hillerød, fandt der et Møde Sted hos Fru Hørup, hvor Edv. Brandes's Afsættelse blev besluttet. Han var iforvejen under Trykket af, at Bladet i det sidste Aar havde tabt ca. 1000 Abon. og at der paa "Ekstrabl." var tabt ca. 20.000 Kr. Da man nu truede ham med, at "Pol.", hvis Cavlings nye Blad 2 blev lavet, næsten ingen af sine Medarbejdere vilde beholde, blev han grebet af den blege Frygt, satte sine Fordringer ned og nedlagde Kronen. Der blev saa oprettet en Kontrakt, hvorefter han solgte en Part af sine Aktier til en rimelig Pris til det nye Konsortium og fik tilstaaet en aarlig Pension. Det nye Konsortium raadede over 110.000 Kr., (Cavling og Hansen-Ott, forhen ansat i Magasin du Nord over 100.000 Kr., Oskar Johansen 10.000 Kr.). Denne Kapital gik efter Sigende ind i Bladets Kasse, der var løbet tør for Driftskapital, imod at Konsortiet fik Aktier derfor. De to første Herrer har faaet deres Penge til Laans hos forskellige Rigmænd, deribl. Wessel, Etatsr. Andersen og andre af samme Kaliber.

Paa dette Stadium af Begivenhederne var Cavling Situationens Herre. Han fortalte, at Bladets politiske Holdning skulde være "fribytterisk", 3 dets Program "Retfærdighed". Han søgte ogsaa (genn. Emil Hannover) at knytte Forbindelse med mig, der dog ikke reflekterede derpaa. Jeg kender nemlig mine Pappenheimere og forudsaa, hvad der vilde ske. Da Cavl. nl. først var blevet afbenyttet til at fordrive E.B. med, blev han som den svage Karakter han er under den videre Udvikling ganske spændt ud af Indflydelsen. Først blev Ove Rode "paatvunget" (hans eget Ord) ham som politisk Medarbejder, og Bransager blev truet til at træde tilbage. Men da man mærkede, at Cavl. trods dette vilde blande sig i Bladets Politik (bl.a. ved at forsøge at faa mig til Medarbejder), gjorde man Ove Rode til Medredaktør og skaffede sig nok ogsaa paa anden Maade Garantier ovfr. Cavl. "Man" ɔ: Flertallet af Bladets Ejere. Thi da de Penge, Cavl. og Hansen-Ott raadede over, i Sammenlign. 4 med, hvad Hørups Arvinger, (repræsenterede af Svigersønnen, Vilh. Nielsen og Oskar Johansen) og E.B. (til Rest) ejede af Aktier, var i betydelig Undervægt, var Cavl. underlegen m.H.t. den øverste Ledelse. (Det var netop mit første Spm. da Hannover kom til mig: Hvem ejer og bestyrer Bladet?). Dette viste sig ogsaa ved Valget af Bl's Bestyr., der kom til at bestaa af: Oskar Johansen (Formd.), Vilh. Nielsen og Hansen-Ott, altsaa 2 mod 1.

Under alt dette havde Forholdet ml. de to Partier udviklet sig saal., at det Hele paa et hængende Haar var revnet mell. Generalforsaml. og det 1ste Bestyr.møde. Af samme Aarsag kom der heller ikke et Ord i Bladet den 1 Jan. om Redaktørskiftet og Bladets fremtidige Program. De to Retninger er i fuld Gang med at gaa rundt og rakke hinanden til.

Resultatet er imidlertid, at Bladet i den Hens., 5 der interesserer os, nl. politisk, vil blive ledet efter alle de gamle Stikord og Paroler, som et Organ for Hørups og E.B's Epigoner, medens Cavlings Opgave vil blive at søge det forynget i journalistisk Henseende.

Vilh. Andersen trækker sig formodentlig under denne Tingenes Tilst. enten helt tilb. ell. kommer i hvert Fald kun i et ganske overfladisk Forh. til Bladet. Dog herom véd jeg ikke noget sikkert; og det interesserer mig ogs. mindre.

Jeg er tilfreds med denne Ordning. Jeg troer ikke, den holder i Længden. Enten æder de to Redaktører hinanden op som de to Hajfiske, hvoraf kun Halerne blev tilbage, eller ogsaa raadner Bladet op af Mangel paa Betydning i det offenl. Liv. Og saa kommer tilsidst Forretningsmændene og køber det definitivt.

6 Tak for sidst og glædeligt Nytaar! Vi vil holde sammen i det nye Aar ligesom i det gamle, ikke sandt? Nu gælder det blot om at have en Smule Karakter, lad de andre have Talent for Spaltesmøreri, det gaar gør det ikke mere. Med Karakter! skal vi sejre! Det er Tegnet, i hvilket vi skal sejre.

Jeg havde egentlig endnu et Hverv at udføre, en Henvendelse til Dem ang. en Fest, som vi vilde hædre Dem med i Anledn. af "Lykkepers" Fuldendelse. Ideen er udgaaet fra et Par yngre Folk, som har talt til mig derom (ellers er det hemmeligt), og jeg har lovet at føle mig for. Men dette lader sig bedst gøre mundtligt. Efter Samraad med Rohde har jeg lagt denne "Føling" i hans Hænder, da han vistnok i de nærmeste Dage tager ned til Dem.

Hilsen ogsaa til Deres Hustru og Børn 7 og alt godt for dem alle i det nye Aar.

Deres hengivne
Erik Henrichsen

I Hast!