Betty Hennings til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Viggo Rothesvej 37. 10. april 1914

at gense Dem efter saa mange Aars Forløb

 
B. H.
Vigo Rothesvej 37. – 10.4.–14 –.

Kære Herr Pontoppidan!

For de skønne Roser og for de elskværdige Ord, sender jeg Dem min hjærteligste Tak. –

Det var med stor Betænkelighed, jeg svarede Ja til at spille Tora van Deken, som i Virkeligheden ligger langt borte fra baade min indre og ydre Person. Men da jeg endelig havde besluttet mig, tog og gav jeg mig selv det Løvte at arbeide med alle mine Kræfter for 2 at faa Figuren i Havn, saa at hverken De eller min kære Ven Bergstrøm1 altfor meget skulde fortryde at have lagt denne stærke Skikkelse i mine svage Hænder.

Til min store Glæde blev Resultatet saa nogenlunde godt at jeg ialfald ikke tror at have gjort Forfatternes Tillid til Skamme. Jeg siger Dem Tak for den Leilighed, De gav mig til at udfolde endnu en Energiprøve, – sikkert den sidste paa dette Omraade.

Det var mig en Skuffelse, 3 at De just skulde se mig i Tirsdags2 – den eneste Dag, hvor jeg ikke var i Vigeur, saa at jeg kun ved forceret Anspændelse af Kræfter og Evner var istand til at føre Figuren igennem. Jeg spillede netop i Tirsdags ikke con amore. Dette kan jo desværre ikke redresseres; men jeg haaber at De alligevel i Anlæget har kunnet skimte noget i Retning af, hvad De selv har villet have udtrykt i Tora van Deken.

Tillad mig, kære Herr Pontoppidan! endnu kun 4 at sige Dem, hvor stor en Glæde det vilde være baade min Mand og mig om vi efter saa mange Aars Forløb3 kunde faa Leilighed til at gense Dem og gøre Bekendtskab med Deres Hustru.

Med den varmeste Hilsen er jeg

Deres hengivne
Betty Hennings.

 
[1] Bergstrøm: forfatteren Hjalmar Bergstrøm, der havde dramatiseret skuespillet Thora van Deken, døde 28.3.1914. tilbage
[2] i Tirsdags: 7.4.1914. tilbage
[3] Aars Forløb: det lader sig ikke angive hvornår de (sidst) har været sammen. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage