F. Hendriksen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Stormgade 12. 12. december 1913

Philipsen-Festen et Misgreb

F. Hendriksen
Stormgade 12
Kjbhvn. 12/12 1913

Kjære Henrik Pontoppidan!

De må dog have et Par Ord og min Tak for den modtagne Bog "Storeholt". Ikke alene fordi jeg synes det er en fortræffelig Fortælling, som det er en stor Fornøjelse at læse, men især fordi√ jeg føler det der ligger bag af en besk Erkjendelse af vort Slægtleds Forsyndelser er så kraftigt og mandigt udtrykt og stillet på Plads, at det både gjør ondt i En, der i det Små var med, men også virker befriende fordi det bliver sagt med Myndighed. – Gud bedre det – vi er vel rejste – og hvorledes den Slægt der nu går ind i Mand[d]ommen skal klare sig, er gådefuldt for os der sidder med de bitre Skuffelser.

Mødet om Spirsagen var til at undvære. Beslutninger var vanskelige at tage i den forvirrede Situation og en blot og bar Protest var ikke meget tilfredsstillende. Vi fik et Udvalg til at følge med Udviklingen og eventuelt indkalde på ny. Nu vil et Par Professorer (J.L. Heiberg og Oscar Andersen) stille Forslag i den akademiske 2 Lærerforsamling til en Mistillidsudtalelse mod Konsistorium, der giver dette hele Ansvaret. Det bliver næppe vedtaget, men en nogenlunde Minoritet for et sådant Forslag vil altid være af Betydning.

Gustav Philipsen-Festen var et Misgreb og Tanken udklækket af de Folk der mest har misbrugt denne misbrugte Mand. En anden Måde at hædre ham på burde være fundet, men jeg blev for sent klar over Sammenhængen. Nå, han er måske godtroende nok til at tage det for gode Varer.

Med min venligste Hilsen

Deres hengivne
F Hendriksen