Else Heise til Henrik Pontoppidan
29. maj 1928

En Rejse gennem Livet

29/5 1928

Forfatteren
Henrik Pontoppidan,

Med stor Nervøsitet og Spænding tillader jeg mig at henvende mig til Dem. Efter i fire Aar at have været Redaktionsekretær ved Ugebladet "Frem" har jeg nu faaet den Opgave at samle Stof til Gyldendals Julehefter og dermed ogsaa til "Juleroser".

Jeg spurgte Direktør Hegel, hvad han ønskede i Heftet, og fik saa nogenlunde frie Hænder; Direktør Hegel fremsatte kun eet Ønske: at "Juleroser" kom til at indeholde en Novelle af Dem, og dette skulde tilmed helst være en Novelle, der havde Tilknytning til Julen. Hr. Hegel har hvert Aar haft det Haab om blot med et eneste Bidrag at kunne løfte Læserne bort fra de snævre Cirkler, vi alle er bundne til, men Aar efter Aar er Haabet blevet mindre. Men nu har Deres sidste Bog1 i Efteraaret, som Hr. Hegel var meget interesseret i, paany tændt dette Haab.

Kunde jeg formaa Dem, Hr. Henrik Pontoppidan, til at skrive en Novelle til "Juleroser", vilde alle de Synder, som jeg, den nye, maa komme til at begaa, blive mig tilgivet; og udfra dette beder jeg Dem, saafremt De nu slet ikke kan tænke Dem at opfylde denne Bøn, da ikke at tage mig min Henvendelse ilde op.

2 Jeg vilde meget gerne have spurgt Dem derom personlig, men syntes ikke, jeg havde Ret til at forstyrre Dem.

E. H. [Else Heise]

 
[1] Bog: Mands Himmerig. tilbage