Frederik V. Hegel til Henrik Pontoppidan
7. maj 1886

Flauhed over Boghandelen

[påtegnet:] 78

Hr. Henrik Pontoppidan
7 Mai 1886.

Tak for det idag modtagne Manuskript til Begyndelsen af Deres Fortælling "Mimoser". Er det Deres bestemte Forlangende, at denne udgives nu i den forestaaende Sommertid, skal det naturligvis ske; men jeg vil dog tillade mig forud at gjøre opmærksom paa, at hverken De eller jeg vil være tjent dermed, idet den Flauhed, som hele Vinteren har været over Boghandelen, nu er større end nogensinde. Naar jeg undtager Hostrups Komedier, véd jeg ikke nogen eneste Bog, der har funden synderlig Afsætning, og dog er her i dette Foraar udkommen ikke faa gode Bøger. Jeg vilde meget tilraade, at De gjør Manuskriptet helt færdigt saa snart De kan, men at Trykningen udsættes til senere hen, saa Bogen under Forudsætning af bedre Tider√ kan udgives lidt tidlig paa Efteraaret. Vil De meddele mig, om De er tilfreds hermed. De erindrer jo nok, at jeg har liggende Stof fra Dem til et Bind Fortællinger. Naar vil De have dette ud? Jeg troede at De opholdt Dem i Sverige Da vi ikke har set Dem i lang Tid√ Det gjør os ondt at erfare, at Deres lille Pige har været alvorlig syg, og at De og Deres Frue har levet i Ængstelse og Bekymring; Gud ske Lov, at hun er i Bedring, og nu gaa vi jo ogsaa den mildere Aarstid imøde, saa hun hurtigere vil gjenvinde sine Kræfter. Et Par 2 Dage før Paasken flyttede vi paa Landet; desværre er det endnu temmelig koldt og jevnlig Nattefrost. – Naar De kommer til Byen, ser De vel ind til mig. Efter Deres Ønske sender jeg Dem vedlagt 100 Kr.

Med de venl. Hilsner fra os Alle, er jeg

[Fr. V. Hegel]