Frederik V. Hegel til Henrik Pontoppidan
12. maj 1884

Mimoser

d. 12 Mai 1884

I Besvarelse af Deres venlige Brev af 9 Mai er det mig en Fornøjelse at meddele Dem, at jeg gjerne modtager 2 Deres Tilbud om at forlægge den større Fortælling (under Titel Mimoser), De har under Arbeide og venter at faa færdig til Trykning i Juli Maaned, samt at jeg er villig til at erlægge som Forskud paa Honoraret for samme 1500 Kr. – Jeg maa kun betinge mig, at Trykningen ikke paabegyndes før Manuskriptet fuldt færdigt er i mine Hænder, og at dette altsaa sker inden Juli Maaneds Udgang, saa at Bogen kan udkomme lidt tidligt paa Efteraaret. Oplagets Størrelse og som Følge deraf Honoraret fastsættes først efter at jeg har haft Leilighed til at gjøre mig bekjendt med hele Manuskriptet.

Naar De nu kommer til Byen og vil gjøre os den Fornøjelse at besøge os, vil De finde Skoven festlig smykket i Løbet af et Par Dage er Bøgetræerne Bøgen er netop√ udsprungen og om faa Dage vil den staa i sin fulde Pragt.

[Fr. V. Hegel]