Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
9. september 1933

med allerstørste Glæde

København d. 9.9.33.

Forfatteren Hr. Henrik Pontoppidan,
Holmegaardsvej 2,
Charlottenlund.

Kære Hr. Pontoppidan.

Det var med den allerstørste Glæde, at jeg forleden erfarede, at De paatænkte at udsende en Bog igen. Den første Del af Manuskriptet har vi modtaget og sætter det op som den foreslaaede Side fra Vilh. Andersens Bog. En Huskorrektur skal vi selvfølgelig læse, men vi sender alligevel Dem Arkene til Rettelse, efterhaanden som de bliver sat. Jeg formoder, at vi helst bør udsende Bogen1 hurtigst muligt, naar først den foreligger færdig fra Deres Side.

Med de bedste Hilsener

Deres hengivne
F. Hegel

P.S. Jeg vedlægger for en Ordens Skyld Kontraktudkast, som vi gerne ved Lejlighed vil have tilbage i underskreven Stand, saafremt De ikke har Ændringer at foreslaa.
1 Bilag

 
[1] Bogen: Drengeaar tilbage