Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
6. december 1918

frister de nye Bøger ikke

6/12 18

Kære Hr. Pontoppidan.

Tak for Deres venlige Brev. Paa en Maade er vi meget glade for Deres Udtalelser om Udsendelsen af "De Dødes Rige", thi af rent boghandlermæssige Grunde troer vi ogsaa, at man bør udsætte denne til efter Nytaar. Honorar vil altsaa først noteres paa næste Aars Regnskab.

Af et "Kjærlighedseventyr" har vi nu ialt udleveret (altså ogsaa à conto) 7256 Expl, saa det tegner jo godt. Selv om vi faar noget tilbage, maa vi jo dog regne med et stort Salg næste Aar.

De maa endelig lade mig vide, hvilke Bøger vi maa sende Dem og frister de nye Bøger ikke særligt – og det er der jo nogle der siger – da vil jeg bede Dem vælge mellem de foregaaende Aars mere righoldige Lister, som jeg af den Grund vedlægger.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Fr. Hegel