H.J. Hansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Søgaardsvej 24, Gentofte. 21. marts 1929

ganske som i 1864

Søgaardsvej 24, Gjentofte
d. 21. Marts 1929.

Hr. Forfatter Henrik Pontoppidan!

Megen Tak for Deres elskværdige Brev af 2. Jan.1 og for det vedlagte Udklip af Deres Forsvarsartikel2, som jeg læste med Fornøjelse. Vedlagt sender jeg Dem en ny lille Serie3 paa 4 Artikler, der fornylig er udkommen. De seer, at jeg udtrykker mig saa energisk, at jeg vanskelig kan komme højere op – men hjælper det nogetsomhelst? Jeg troer, at i det Øjeblik Tyskerne marcherer over Kongeaaen eller blot ind i Ribe Amt vil der være god Forsvarsvillie blandt de fleste af vore socialistiske Arbejdere, men Førerne vil antagelig holde igjen – hvis De tør overfor deres egne. Det værste er, at kommer noget saadant – og jeg venter det som jeg har skrevet det, saa er vort Materiel urimelig defekt, ganske som i 1864, og min Tillid til vore Officerer over Kaptajns Rang er ikke stor. En gammel Kaptajn, der i 1864 var ved Artilleriets Stab, sagde i Firserne til mig, at i 1864 var Personalet op til og med Kaptajner gjennemgaaende godt, men de højere Officerer duede gjennemsnitlig ikke stort. Jeg troer han havde Ret – og jeg frygter for Gjentagelse. Men nu har jeg personlig gjort 2 hvad jeg kan for at vække mine Landsmænd; i hvert Fald kan jeg i Øjeblikket ikke finde paa noget mere. Og saa arbejder jeg daglig med god Samvittighed paa min zoologiske Videnskab.

Skulde De, naar nu Vejret vel snart bliver bedre, faae Lyst til en Dag at besøge mig her i min Villa (med Have) og slaae en Passiar af, saa vil De være hjertelig velkommen for min Hustru og mig selv. Og jeg vil slutte med de bedste Ønsker for Deres Helbred og med venlige Hilsener

Deres meget ærbødige
H.J. Hansen

 
[1] Brev af 2. Jan.: kendes ikke. tilbage
[2] Forsvarsartikel: "Et Nytaarsønske", der stod 1.1.1929 i Nationaltidende. tilbage
[3] ny lille Serie: formentlig har H.J. Hansen allerede tidligere sendt artikler til Pontoppidan, som så til gengæld sendte sin artikel til ham straks den udkom. tilbage