Axel Garde til Henrik Pontoppidan
10. marts 1925

10/3 25

Kære Hr. Henrik Pontoppidan

En Gang i 1922 overlod vi efter Aftale med Dem Madame Yvonne Charron Retten til Oversættelse og Offentliggørelse af "Isbjørnen" paa Fransk. Madame Charron meddeler os nu, at Oversættelsen er færdig, og at den vil fremkomme i Ugebladet l'Illustration. Men hun beder os meddele Dem, at der antagelig vil gaa et eller to Aar, inden den fremkommer i Bladet. Honoraret, skriver hun, vil blive 2000 Frcs., hvoraf Halvdelen tilfalder Dem og vil blive udbetalt, naar Fortællingen offentliggøres.

– Jeg har længe tænkt paa at se ud til Dem en Dag. Er der nogen Dag, der vil passe Dem, og hvad Tid paa Dagen bedst? Det er saa længe siden, jeg har haft en Samtale med Dem, og der er saa mange Spørgsmaal, jeg gerne en Dag vilde sidde og tale med Dem om.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. Axel Garde