Richardt Gandrup til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Aarhus. 28. august 1929

vel ikke til Jylland

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Det gjorde mig ondt at høre om Deres Sygdom og de Genvordigheder, De i Deres Husførelse har været ude for. Jeg vil haabe, De snart igen maa være i ordnede Forhold. Og forhaabentlig betyder Deres Bortrejse, at De selv er rask paany.

Deres Vej fører Dem vel ikke til Jylland denne Gang. Jeg kunde tænke mig, at De nu i Efteraarets smukke Tid fik Lyst til at besøge Bryrup- og Himmelbjerg-egnen. I saa Fald var der jo Mulighed for, at jeg kunde hilse paa Dem et eller andet Sted. Ja – et Besøg her vilde jo tilmed ikke være nogen særligt afskrækkende Omvej.

2 Men maaske De slet ikke kommer paa disse Kanter.

Maa jeg ønske Dem godt Helbred og god Rejse. Naar jeg igen kommer til Kjøbenhavn, vover jeg atter at gøre Attentat paa Deres Fred.

Med venlig Hilsen ogsaa fra min Kone er jeg

Deres hengivne
Richardt Gandrup

Aarhus, 28/8 29.