Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 19. september 1932

reneste, ægteste, mandigste

19. Sept 32

Kære Pontoppidan. – Tak for Besøget forleden. Det var mig til megen Glæde, og jeg haaber da, at det ikke skal vare et Aar, inden vi igen ses. Der maa da findes en lettere og bekvemmere Maade end den, De anvendte; der maa findes et Tog fra Charlottenlund til Østbanegaarden temmelig umiddelbart inden et Tog fra Østbane lige til Helsingør ɔ: uden Omstigning. Der gaar tidligere paa Dagen ved 10 Tiden (1030) et saadant, men saa skal De vel op ad de mange Trapper paa Østbanestat. for at løse Billet til det. Her er De selvfølgelig lige velkommen, enten De kommer til Frokost eller, som De plejer, ved 2-3 Tiden. – Herligt var det igen at sidde og snakke med Dem om mange forskellige Mennesker og Tidsforhold. Ikke mindst om Deres "Erindringer" i Flensborg Avis, og hvad de hade ført med sig. Jeg læste de sidste to Stykker, da De var taget afsted og hade det samme levende Indtryk af dem som af deres Forgængere. Det er Memoirer af største Værdi baade ved hvad de meddeler om Dem selv og Deres Udvikling, og hvad de beretter om Deres nærmere og fjernere Omgivelser og ved Deres ærlige og uforfærdede Dom om dem – og saa Deres Form, Deres Stil – det er det reneste eller ægteste og mandigste danske Sprog, der skrives i vore Dage, og her gælder helt ud: le style, c'est l'homme, ligesom le sujet essentiel er det. – Jeg sender Dem i Tankerne en ærlig ment Tak, hver Gang jeg læser noget af Dem – sidst nu nys, da jeg for at anstille de efterfølgende Beregninger bladede i et Par af Deres Bøger. Denne Gang faldt jeg ind i "Kærligheds Æventyret" og læste lange Stykker og nød dem som god aandelig Musik. – Beregningen gjaldt Omfanget af, hvad De af Erindringerne har ladet trykke i Flensborg Avis, IV og V, altsaa de to Stykker, der hermed sendes tilbage, udgør 30400 Bogstaver. Af Deres tidligere 2 Bøger har "Hans Kvast" (udg. 1907) 25 Lin. à 40 Bgst. pr. Side, altsaa pr. Ark 16000 Bgst. – "Kærligheds Æventyr" (1918) 28 Lin. à 40 Bgst. ɔ: pr. Ark 17920 og "Mands Himmerig" (1927) 29 Lin. à 46 Bgst. ɔ: pr. Ark 21344 Bogstaver. – Det vil sige, at det sidste i Flensb. Avis√ trykte udgør c. 2 Ark i "Hans Kvast"-Formatet, c. 27 Sider i "Kærligheds Æventyrets" og c. 23 Sider i "Mans Himmerigs". De har altsaa – under Forudsætning, at de foregaaende 2 Artikler har samme Størrelse som det sidste, c. 5-6 Ark af Bogen færdig. "Mands Himmerig" er c. 17¾ Ark, "Hans Kvast" 13½. Jeg haaber at disse Beregninger, som De næppe selv har anstillet, vil anspore Deres Lyst til at arbejde videre paa Værket. Lysten til at lade mere af "Erindringerne" fremkomme i Avisen er jo betaget Dem, og det var maaske ogsaa det rimeligste, at der ikke offenliggjordes mere inden Udgivelsen. Det vil sikkert blive en meget læst og omtalt Bog. Det morede mig at høre om Præste-Protesterne. De stakkels "salvede". De har meget om Ørerne. Jeg ser, at den meget selvbevidste Pastor Munk1 spiller Halløj med Bisperne i Anledning af Hyrdebrevet2 om "Skatten i Lerkarret". Jeg læste forleden samme Munks Skuespil "Ordet"; der for Tiden opføres (eller maaske nylig opførtes) paa Betty Nansens Teater og som sætter Publikum i stor Stemning ved sin mærkelige mirakuløse Slutningsscene, en Opvækkelse til Live af en, der har ligget død i 5 Dage og nu skal begraves – jeg synes det var den frækkeste Humbugs-Effekt, jeg længe har været ude for, og det tilmed af en Præstemand. Men han har en god levende Replik – det maa man lade ham.

Og hermed slutter vi saa for denne Gang.

Deres hengivne
M. Galschiøt

Gross. Raffels bor Ordrupvej 130

 
[1] Pastor Munk: forfatteren og præsten Kaj Munk (1899-1944). tilbage
[2] Hyrdebrevet: Sognepræst Otto Larsen på Lolland skrev i 1932 bogen "Skatten i lerkarret", hvor han skrev, at han hverken troede på en personlig Gud, jomfrufødsel eller Jesus som Guds Søn. Lolland-Fasters stifts biskop rejste sagen ved et bispemøde, og herfra udgik et samlet hyrdebrev til vejledning og oplæsning i kirkerne. Nemlig dette, at "en Forkyndelse, der har tabt Forbindelse med Jesu Evangelium, ikke har nogen aandelig Ret indenfor vor Kirke". [Citeret fra Bente Clausens artikel i Kr. Dagbl. 3.3.2006.] tilbage