H.O.G. Ellinger til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. November 1877 (omtrentlig datering)

Foreningens Grundpiller


Fortroligt!
1877
[stemplet:] Polyteknisk Forenings Arkiv 1877/78 Nr. 7.

Circulaire.

Det vil være mine Herrer Colleger i Bestyrelsen for den polytechniske Forening bekjendt, at vor Forening i forrige Aar gjorde et Opsving, som varslede godt for Foreningens Fremtid, idet dels Foreningens "Tilknytningspunkter" have været mange Gange flere og større end i tidligere Aar, men ogsaa Medlemsantallet var steget meget betydeligt. Det var da iaar den nye Bestyrelses Pligt, og ikke mindst overfor de ældre Medlemmer, at udføre videre, hvad der var begyndt paa, men Erfaringen viser, at denne Pligt, jeg maa erkjende det, skjønt jeg selv er Bestyrelsesmedlem, kun er bleven daarligt opfyldt; vi miste Maaned for Maaned Medlemmer i stor Maalestok, det er ene og alene Bestyrelsens Skyld, som for Medlemmerne maa synes at nære saa ringe Interesse for Foreningen, at de ikke ville være mere deri. Denne almindelige Mangel paa Interesse for Foreningen viste sig ogsaa ved den eneste Oplæsning, vi hidtil have havt iaar (saavel en stor Efteraarsfest som Gaasegilder ere opgivne), idet der ikke mødte 20 Medlemmer, skjønt der var et overordentligt billigt Sold bagefter; foruden Oplæseren overværede kun 2 Bestyrere Oplæsningen, og kun den ene af dem Soldet. De i Lovene foreskrevne maanedlige Bestyrelsesmøder ere aldeles ikke holdte. Ved de ugentlige Møder, som skulde være Foreningens Grundpiller, møder der Ingen eller meget faa, som snart gaa igjen; undtagelsesvis møder et Bestyrelsesmedlem. – Disse Forhold ere meget sørgelige, og Bestyrelsen handler uforsvarligt ved vedblivende at forsømme sin Pligt; i dette Halvaar skulde der have været sørget for Foredrag etc.; skjønt jeg er valgt til Bestyrer med Tilladelse til at lade være med at deltage i Foreningens Styrelse til 1 Febr. n. A., har jeg dog formaaet Prof. Holten til at holde Foredrag den 3die Dec. om Telephonen, idet jeg haaber, at Foredragerens Navn og Emnets Beskaffenhed vil kunne give et Pust til 2 de svage Gløder.

Jeg tillod mig at nævne, at de ugentlige Møder ere Foreningens Grundpiller, og det vilde være ønskeligt, om de kunde blive talrigt besøgte. Dette synes dog under de nuværende Forhold kun at kunne ske, naar der er noget særligt paafærde, der maa være et Tiltrækningspunkt. Jeg har tænkt meget over et saadant og tillader mig nu at stille et Forslag til mine Herrer Collegers nærmere Overveielse. Jeg har nemlig tænkt, at de ugentlige Møder skulde have en mere videnskabelig Karakter (i Overensstemmelse med Lovens §1), idet alle Foreningens Medlemmer, Gamle som Unge, anmodes om at afgive en lille halvtimes (eller saa) Beretning (naturligvis kun én hver Aften) om videnskabelige eller techniske Spørgsmaal, som kunne have Interesse; jeg tager de Unge med, da det jo ofte hænder, at en eller Anden specielt har sat sig ind i særegne Fag eller Grene af Videnskaben. "Beretningen" skulde da ikke afgives ordentligvis med et Foredrags almindelige Karakter, men f. Ex. Medlemmerne siddende omkring et aflangt Bord med Foredrageren for Enden af Bordet. Jeg er overbevist om, at vi da i Reglen ville have Emner til alle eller Majoriteten af ugentlige Møder; enkelte Oplæsninger ville heller ikke være at foragte. Jeg tillader mig at anmode mine Herrer Colleger om paa den næste Side at afgive Deres Betænkning om dette Forslag, helst snarest muligt.

Ærbødigst
H.O.G. Ellinger1
Næstformand

Til
Hr.cand.polyt.Hein2, Blaagaardsgade 142. N.Læst
 –stud.polyt.Klein3, Læreanstalten. K.Læst
 –  –     –Pontoppidan4, Elsdyrsgade 24. K.Læst
 –  –     –Howitz5, Gasværket. V.Læst

tilbage til stud.polyt. Ellinger

 
[1] Ellinger: var plejebarn af professor, direktør for den polytekniske læreanstalt Carl Holten, som i 1877 boede Nørregade 6, hjørnet af Dyrkøb. tilbage
[2] Hein: Sophus Peter Hein, senere jernbaneingeniør. Søn af oberst. tilbage
[3] Klein: exam.polyt. A.C. Klein boede Nørrevoldgade 26, 2.sal i 1877-78. tilbage
[4] Pontoppidan: boede Elsdyrsgade 24 indtil 16.5.1878. tilbage
[5] Howitz: Johan Christian H., senere cand.polyt. og smedemester. Søn af gasværksbestyrer. tilbage