Astrid Ehrencron-Kidde til Henrik Pontoppidan
26. juli 1910 (sandsynlig datering)

en Anbefaling af Dem

Tirsdag 26nde August (1910)1

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Jeg kommer til Dem for at bede Dem gøre mig en meget stor Tjeneste. Men hvis De synes, at den er Dem lige saa ubehagelig som stor – saa maa De ærligt sige mig det, og jeg vil da forstaa det, og ikke bebyrde Dem med det.

Det drejer sig om en halv Snes Fortællinger, dels trykte, dels utrykte, som jeg har samlet, og som jeg meget, meget gærne vilde have ud. Og jeg ved jo, hvor vanskeligt det er at faa Fortællinger ud. Jeg havde de halve af denne Samling (tilligemed et Par andre) inde paa Jespersens Forlag i Fjor, han roste dem, men turde ikke tage dem, fordi det var Fortællinger. 2 Og naar jeg nu i Efteraaret vil forsøge med Lybeckers Forlag, ved jeg, at en Anbefaling af Dem vil være mig af uberegnelig Værdi, ja, maaske gøre Udslaget.

Jeg ved, at det er et stort, og vel desværre ikke tilstrækkeligt lønnende Arbejde for Dem at læse disse Ting igennem, og jeg skulde aldrig bebyrdet Dem med det, hvis ikke det havde været mig saa meget om at gøre at faa disse Fortællinger ud. Baade af pecuniære Hensyn, men ogsaa fordi jeg mente, at de har mere Værd i sig end mine andre Bøger.

Men hvis det som sagt er Dem imod at gøre det, eller Deres Tid ikke tillader det, saa beder jeg Dem blot sige mig det med et Par Ord. Jeg vil ikke afsende Fortællingerne til Dem førend jeg har Deres Svar.

Deres ærbødigst hengivne
Astrid Ehrencron-Kidde.

3 Vil De hilse Deres Frue meget fra min Mand og mig.

 
[1] sandsynligvis tirsdag 26.7.1910, da 26.8.1910 var en fredag. Desuden giver 26.7. bedre afstand til brevet 7.9.1910, hvor Ehrencron-Kidde takker HP for hans arbejde. tilbage