Ellen Brünniche til Henrik Pontoppidan
11. november 1917

Hyldest og Glæde

"Strand"
Hornbæk
11.11.17.

Kære Hr Henrik Pontoppidan.

Jeg tager mig Lov til at være blandt dem, ogsaa paa min Mands Vegne, der siger Dem, at vi føler Fryd og Glæde over, at De i Aar er bleven Nobel-Præmietager. Ingen véd vi, at vi undte mere den Ære og Fordel end De; og jeg kan ikke holde den Tanke tilbage, som 2 Gang efter Gang i disse Dage kommer til Udbrud mellem os: "hvor vilde det have glædet saavel mine Forældre som Aage" og hvor vilde de gærne hver paa deres Vis have vist Dem deres Hyldest og Glæde.

Ogsaa Deres Frue beder vi Dem bringe vor Hilsen

Deres
Einar og Ellen H.Brünniche

3 [med den 11-årige Eigils hånd:]

Hjærtelig til Lykke til den store Ære.
Eigil Brünniche.