Marie Bregendahl til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ved Amagerport 3. 6. maj 1926

Jeg indgav da min Ansøgning

Amagerport 3 d 6/5-26

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Jeg sender Dem her en lillebitte Bog1; det er med Undseelse jeg gør det. Efter den Kaglen i Aviserne jeg præsterede i Vinter, vil det jo ikke være helt uden Grund, om baade Aviserne og Læserne vil føle sig lidt skuffede over, at se mig møde frem for Offentligheden med en saadan lille Stump af en Bog. – Men Sagen er jo den, at den store Roman, jeg har arbejdet med siden "Den gamle Provst" kom ud, gik jeg ifjor Foraar istaa med. Jeg kunde ikke komme længer før jeg havde været ude at rejse, jeg skal bl.a.√ over til England og se et og andet, og da jeg ikke havde noget at rejse for, tog jeg fat paa et Bind Noveller, der laa halvskrevne, – nogle havde været trykte iforvejen, – for paa den Maade at forhværve mig Rejsepengene. – Nu syntes saa Gyldendal, at Bogen var altfor tyk, den vilde ikke kunne sælges under 8½–9 Kr. og saa meget mente man ikke Publikum i disse Tider√ vilde betale for en Novellesamling. Saa udskilte man "Thora" og kaldte den for en hel Bog, og selvfølgelig har en Forfatters Argumenter jo ingen Betydning, der kan veje op mod Forlagets, naar det lyder, at Værket ikke kan sælges. – Men jeg føler mig hverken tryg eller glad for Ordningen. Stod de sammen mine Noveller, vilde der dog have været baade Fylde og Frodighed over Samlingen, – ihvertfald til en vis Grad – og den ene kunde have støttet og belyst den anden. Nu – ja, her er altsaa Produktet "Thora". – Jeg haaber at den 2 skal hjælpe mig til at se det, jeg mangler for at kunne gaa videre med det store Arbejde, og at jeg saa en Gang kan sende Dem noget, der kan gøre mig fortjent til de smukke Ord, De skrev om min Produktion i Vinter.

Jeg indgav da min Ansøgning om "Det Emma Bærentsenske Legat", og vedlagde den Deres smukke Anbefaling. Legatets Uddeling falder nok først sidst i Maj, saa endnu ved jeg ikke, om det bliver mig, der faar det. Sker det, vil det jo hjælpe vidunderlig paa mit beskedne Rejsebudget.

Jeg beder Dem nu meget tilgive den lange Snak om mig og mit. Sidst jeg hørte om Dem, var De svag og lidende, jeg ved jo tillige af Bladene, at ogsaa Familjesorger har hjemsøgt Dem, og jeg blues over at bebyrde Dem med min Redegørelse om alle disse ubetydelige Ting. Men paa den anden Side, saa synes jeg, at den overordentlige værdifulde Hjælp, De gav mig i Vinter, baade giver mig Ret og Pligt til at forklare Dem, – ja, baade de Forhold, der knytter sig til Udgivelsen af den lille Bog, som til min forestaaende Udenlandsrejse.

Med mine allerhjærteligste Hilsner til baade Dem og Deres Hustru

Deres hengivne
Marie Bregendahl

 
[1] Bog: Thora. En Novelle. tilbage