Georg Brandes til Henri Nathansen
1. januar 1916

et stort Værk om Voltaire

1 Jan. 16

Kære H. N.

Vær forvisset om at jeg altid regnede paa Dem som paa en af mine yderst faa Venner.

Tak for Deres hjertelige Ord. Jeg har været en fuld Maaned syg, meget sengeliggende og havde for et Par Dage siden Tilbagefald. Det er imidlertid gaaet overraskende hurtigt over, skønt det smerter stærkt. Desværre kender man jo ikke Betændelsernes Aarsag.

Jeg har paany fordybet mig i et større Arbejd, har desværre 2 spildt altfor megen Tid, siden jeg i Maj var færdig med Goethe, uden at samle mig. Nu véd jeg hvad jeg vil. Jeg vil gøre et stort Værk om Voltaire. Det er kun beklageligt at Materialerne dertil kun højst ufuldkomment er at opdrive i Kjøbenhavn. Jeg vil spørge mig for, om jeg undtagelsesvis kunde faa Bøger tilsendt fra Nobelbiblioteket i Stockholm. Thi paa Paris er jo nu ikke at tænke. Mine Aar tillader mig ingen Opsættelse.

Blot det kære Uhyre ikke 3 havde skrevet 100 Bind, af hvilke det kgl. Bibliotek ikke har mere end 85 i en forældet Udgave. Og hvad jeg end beder om af Værker om Samtiden og om Manden selv, findes det næsten aldrig. Kun Teologi er vore Bibliotekers Styrke. Og nu er indre Missions Chef gjort til Overbibliotekar1. Alligevel tør jeg ikke klage. Det er ikke som i salig Bruuns2 Tid. Man gør sig de største Anstrengelser for at hjælpe og imødekomme mig. Det maa være en Lykke at 4 arbejde som en Digter gør uden at behøve saa meget som en Brochure, mens jeg ikke engang kan komme i Gang før jeg har 200 Bind bag mig, saaledes læste at jeg kan dem.

Jeg havde Æmnet for mig i 1906 og 1908 men tabte dengang aldeles Modet og lod det ligge. Nu har jeg Mod nok; nu gælder det blot om Talent.

Med hjertelige Nytaarsønsker til Deres Frue og Dem selv.

Deres hengivne
G. B.

 
[1] Overbibliotekar: H. O. Lange, 1863-1943, var overbibliotekar ved det kgl. Bibliotek 1901-24. Han var en af de førende i Indre Missions lægmandsbevægelse. tilbage
[2] Bruun: Christian Bruun, der var leder af det kgl. Bibliotek 1863-1901. tilbage