Georg Brandes til Henri Nathansen
26. oktober 1913

Sky for det for stærke Eftertryk

26 Oct 131

Kære Henri Nathansen

Deres Stykke2 er vittigt anlagt og udført, og det har de fleste Betingelser for et Succés, jeg vilde tillade mig at gøre Dem opmærksom paa nogle Enkeltheder, der forekommer mig Svagheder, men som uden Vanskelighed kunde afhjælpes ved senere Opførelser.

Da Stykket – i Analogi med Fjæren der bliver til fem Høns – er Suppe paa en Pølsepind, maa det undgaas at Suppen bliver for tynd eller lang, hvad det nu kaldes, og det kan undgaas. De bruger næsten en Akt til at fortælle Publikum hvad det allerede véd. Selve Personalets pedantiske Klage læses to Gange højt fra Ende til anden. Kunde dog ikke den ene Gang falde bort? 2 Selve den kriminelle Billet læses, troer jeg, fem Gange højt. Sligt kan rettes med et Pennestrøg. Jeg undres lidt over, at det ikke føltes som Longueur ved Generalprøven. Ligeledes Rettelserne af mig til sig og deslige, de kommer uafbrudt tilbage. Hvad der i og for sig er baade vittigt og morsomt, taber sin Kraft ved Gjentagelser.

Selve Stykket er saa godt bygget og kækt anlagt, at man ønsker det alt Held og bedrøves ved at se dette Held anfægtet ved altfor tyk Understregning af hvad der vilde virke mere, sagt én Gang og lethen. Hvorfor vil De være Ridderen med den tunge Haand, naar De ligesaa godt kan have en let Haand. 3 Husk paa Ordet om Havet af Baggesen:

hvor det tunge sank tilbunds
men det lette saa sejrende danser

Jeg troer, det er Tyskerne og Deres blinde Følelser for tysk Teaterkonst, der har faaet Dem til at give et og andet her et for djærvt Tryksexten – og Gentagelser er Understregning –. Et af dansk Konsts ikke mange Fortrin er jo Sky for det for stærke Eftertryk.

I gammel Hengivenhed
Deres
Georg Brandes

 
[1] søndag. tilbage
[2] Stykke: Affæren. Komedie i 4 Akter. GBs dagbog:

25.10.1913: Aft til Affærens Premiere. Tynd. Jeg troer næsten, Stykket faldt. Suppe paa en Pølsepind. Vel foranlediget ved Mantzius Historie.

26.10.1913: Skrev til Nathansen om Stykkets Gentagelser.

tilbage