Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Paris. 22. december 1912

Pontoppidans Adresse?

Hotel Bedford
Rue de l'Arcade (Madeleine)
Paris le 22 Dec. 19121

Kjære Henri Nathansen

Skjønt De kun havde sendt mig nogle Kort, sendte jeg Dem et langt Brev, vistnok fra Düsseldorf; men De har aldrig skrevet mig et Ord til Svar. Det ligner Dem ellers ikke.

Maaske havde jeg i mit Brev berørt en Meddelelse, jeg vist netop da modtog, om en umaadelig Rejse, en mig Nærstaaende2 da agtede at tiltræde, og De har ikke ret vidst hvad De skulde svare overfor min Sindsbevægelse i den 2 Anledning.

Jeg har været her i Paris fra 5. December, og været alene her fra den 12te Aften. Jeg har lidt adskilligt af Influenza, der er Omgangssyge her og maa daglig ligge udstrakt nogle Timer. Jeg søger ikke mange, da jeg ikke har Raad til alle de dyre Nytaarsbuketter, man maa omsende i de Huse, hvor man kommer. Mest har jeg været sammen med Lucie Mardrus3. Eva Mudocci, som De saa hos mig, underviser mig i Engelsk, som jeg gjerne vilde lægge mig ordentlig efter. Clemenceau er meget opfyldt af Præsidentvalget, hvor han med sin beklagelige Fanatisme har forpurret Léon Bourgeois' gode Udsigter. Intet Navn vilde 3 nu være nyttigere i Frankrigs Spids. Og jeg frygter, han ogsaa hindrer Valget af Poincaré.

Var det ikke pudsigt at jeg strax efter min Ankomst, ved en stor officiel Diner4 kom til at sidde ved Siden af René Doumise, som jeg lige havde gjort Løjer med i en Artikel. Heldigvis havde han jo ikke læst den. Paa min anden Side havde jeg et bedre Hoved, Richepin5.

Jeg tager sikkert snart herfra, men jeg er planløs. Dog tænker jeg i første Omgang paa Italien. Der foregaar en hel Del Melankolsk inden i mig, i det Ubevidste 4 eller Halvbevidste. Ogsaa det gjør mig menneskesky. Jeg havde en Dag et langt godt Besøg af Romain Rolland, som nu er rejst til Italien. Igaar spiste jeg hos Mardrus's med den ældre Rosny, Forfatteren af de forhistoriske og mange andre Romaner.

Deres Venner i Düsseldorf var saare vakre Folk.

Naar jeg tænker paa Deres Frue, strømmer en varm Følelse af Taknemmelighed igjennem mig for Alt hvad hun gjorde for mig ved min Flytning6. Naar jeg tænker paa Dem, ønsker jeg Dem fremdeles Medgang. Vilde De sige mig Pontoppidans Adresse?

Deres
G. B.

 
[1] søndag. tilbage
[2] Nærstaaende: Talitha Schütte, der skulle rejse til Hongkong med Jenny Hagelstam. GB fik 24.12. brev fra hende fra Konstantinopel. tilbage
[3] Lucie Mardrus: Lucie Delarue-Mardrus (1874-1945) forfatter og journalist. tilbage
[4] Diner: i anledning af 25 årsdagen for Bernerkonventionen. Se Gertrud Rung: Georg Brandes i Samvær og Breve, 1930. tilbage
[5] Richepin: Jean R. (1849-1926) forfatter. tilbage
[6] Flytning: d.v.s. GBs indflytning i Strandboulevarden 27 i okt. 1910. Nathansen har beskrevet denne flytning i sin bog om GB, s. 185f. tilbage