Georg Brandes til Henri Nathansen
19. juli 1912

To Betændelser paa én Gang

19 Juli 121

Kjære Nathansen

Da jeg i Avisen saa, at De usalige fyldte2, vilde jeg sende Dem et Telegram; men jeg havde Ingen at sende. Nu erfarer jeg at De ogsaa uden at ihukommes af mig har modtaget venlige Hilsner fra Stammefrænder og økonomiske Veninder. Min Lykønskning faar De nu lidt sent, men ment.

En ung anset, men naturligvis med Hensyn til min Daarlighed ganske ukyndig Læge har meddelt mig at man kjender min Bacille3 men desværre i mangfoldige Aar forgæves har søgt et Middel imod den. Han har – saavidt skønnet til ingen Nytte – givet mig et Pulver med det interessante Navn

Hexamethylentetramin4

der hvad Længde angaar intet lader tilbage at ønske. 2 Iøvrigt kan det kun med Begrænsning siges at i min Krop afløser en Betændelse en anden thi i Almindelighed har jeg to paa én Gang. Saaledes har jeg netop idag til den, der blev behandlet, faaet en ny.

Det er den eneste Form, hvorunder jeg for Tiden kjender Fremskridtet. Da jeg, naar den sidste Betændelse er hævet, endnu maa ligge nogle Uger, og jeg i Virkeligheden alt har været syg 5 Maaneder og ligget til Sengs i 2½, saa har det, som De ser, meget lange Udsigter med at jeg kommer op eller foretager Rejser. Jeg maa som Frederik VII skrev til Grevinden "væbne mig med Toldmod". Han troede paa en Sammenhæng af dette Mod med Toldvæsenet. Begge er mig lige ukjære.

Deres hengivne
Georg Brandes

 
[1] fredag. tilbage
[2] fyldte: Nathansen fyldte 44 år 17.7.1912. tilbage
[3] Bacille: årebetændelse skyldes blodpropper i venesystemet og ikke en bakterieinfektion. tilbage
[4] Hexamethylentetramin: anvendtes i medicinen under navnet urotropin som et antiseptisk middel mod urinvejsinfektioner. tilbage