Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Firenze, Italien. 3. juni 1910

Morgenandagt i Mediciernes Kapel

Grand Hôtel d'Europe, Florence
le 3 Juni 19101

Kjære Hr. Nathansen

Forhaabentlig er det Ildebefindende, hvorunder De led, længst forsvundet2. Efter at jeg engang i et velment og vel for ærligt, Brev havde gjort Deres Værtinde3 opmærksom paa Manglerne ved hendes Rædsel, Berengaria, afbrød hun uden et Ord al Forbindelse og hendes daværende Hovedtilbeder ophørte pludselig at hilse mig paa Gaden. – Jeg tænker mig at hun har foreslaaet Dem Samarbejde af dramatisk Art. Noget for Noget.

2 Mit Samliv med Kropotkin var som sædvanligt godt og glædeligt√, men vi var allerede gaaet hver til sin Kant, da Deres Brev naaede mig i Parma. Siden da har jeg gjenset Milano√, Parma, Bologna, Ravenna, Florents og modtaget mægtige og dybe Indtryk. Desværre har Italien altid samme Virkning paa mig. Jeg føler en Art Fortvivlelse over at være født i et Land uden al kunstnerisk Kultur. Her lever jeg dog aandeligt med det Største paa Jorden. Ingensteds, forekommer det mig, er Menneskeheden naaet til denne Højde. Naar jeg har holdt min Morgenandagt i Mediciernes Kapel og kommunikeret med Michelangelo føler jeg mig exalteret til mit Væsens yderste Grænser.

Idag gik Marchesaen af Casanova mig, 3 sikker som en Søvngængerske, imøde i Uffizierne4. Hun paastod, hun vidste, hun vilde træffe mig der. Hun og hendes Mand er komne hertil uden at jeg vidste det. Vi spiser nu sammen. Jeg har ikke set dem i to Aar.

Rejser som min har deres Ubehageligheder. Rejselivet er blevet dobbelt saa dyrt siden jeg for 12 Aar siden gjennemrejste Italien5 paa kryds og tværs. Og min Helbred er jo ikke nu som da jeg var ung. Men Udbyttet er stort. Naturligvis kan en som Skribent ikke direkte benytte det. Men det udvider Sindet, som dyb Ind- og Udaanding udvider Brystkassen.

Jeg erfor da Valgenes Udfald6. 4 Værst synes mig det, at Folkets Kaarne er saa skrækkelige Bisser. Hvor er det muligt at begejstres for et saadant Demokrati.

Tidligere var vi stolte af vor Moral, da Intelligensen lod et og andet tilbage at ønske. Nu stjæles der i Danmark som i Rusland.

Jeg tænker, De med Deres Frue nu lever paa et smukt stille Sted paa Landet. Hils hende fra mig paa det Bedste.

Min næste Adresse er Grand Hotel Continental Siena, Italia.

Deres hengivne
Georg Brandes

 
[1] fredag. tilbage
[2] Ildebefindende ...: Nathansens brev der som nævnt nedenfor nåede GB i Parma 24.5.1910 kendes ikke. tilbage
[3] Værtinde: antagelig forfatterinden Karen Bramson (1875-1936) hvis lyriske drama Berengaria udkom 1904: "... et interessant, om end noget vaklende Forsøg paa at analysere en middelalderlig Kvindes Sjæleliv gennem en digterisk Intuition" (Salmonsen, 2. udg., 1915). tilbage
[4] Uffizierne: jf. GBs dagbog 3.6.1910: "Uffizier. Ritratti degli Artisti. Marchesaen i Tribuna. (Grete havde telegraferet). Om Aftenen spist med dem i Porta Rossa, godt." – Grete er Margarete Klinckerfuss, som altså har telegraferet til Marchesaen, at GB var i Firenze. tilbage
[5] Italien: GB opholdt sig 12.1-25.6.1898 i Tyskland, Østrig og Italien med bevilling fra Carlsbergfondet (Per Dahls GB-tidstavle). tilbage
[6] Valgens Udfald: Folketingsvalget 20.5.1910 udløste ikke umiddelbart nogen regering, da udfaldet den 17. juni af rigsretssagen mod (bissen!) Alberti afventedes. tilbage