Georg Brandes til Otto Borchsenius
Sendt fra Berlin. 23. oktober 1880

Ordet er klikket for Dem

[påskrift på forsiden:] 23.10.801

Kjære B.

(Lad De ogsaa paa Deres Side Hr. falde bort) det skulde gjøre mig ondt om jeg havde skadet Dem. Forhaabentlig er det Hele glemt om faa Dage og jeg skal ogsaa gjerne ved første Leilighed begrændse mine Ytringer saaledes eller omtale Dem saaledes, at der intet Odium opstaaer af hin Art.

Jeg vilde meget gjerne sendt Noget til Dem. Men jeg arbeider under Trykket af en Contract overf. hvilken jeg alt er 7 Dage i Restance og maa forlange mindst 8 Dages Udsættelse endnu – en slem Situation for mig. Kan jeg engang en Dag faa Tid skal jeg sende Dem paa Dansk Noget om Nodier2 jeg forleden sendte N. fr. Pr.3 Komme det før der, behøver De intet at give mig. Jeg havde sendt det før, hvis jeg havde havt Tid til at skrive det paa Dansk. Om dansk Litt. skal vi engang tale ordentlig ud sammen. Vi misforstaaes dog nu – De troer f.Ex. jeg roste "Akademikeren" i S.K. Langtfra, jeg tænkte paa Udlandets liberale Opposition. Hvad der irriterer [fortsættes opad i venstre margin hvor syv linier overlapper den foregående tekst på tværs] mig hos G-t4 er ei hans Mskevæsen – jeg sætter langt mere Pris paa [den nu] end da jeg skrev om ham5 1868, men jeg anseer det for saarende at udgive Corsaren. De taler om6 min lidenskabelige Vrede paa "Vittighedspressen". Den findes ei i min Bog. Ordet er klikket for Dem, De skulde have sagt min "isnende Foragt", den findes og den burde findes.

Deres hengivne
G. B.

 
[1] Brevkort adresseret til: "Hr. cand. O. Borchsenius / Amaliegade 5 / Kopenhagen K". Poststemplet: "Berlin W. / 23.10 / 80 / 8-9 N" og "K / OMB.1 / 25.10.80". tilbage
[2] Nodier: Charles Nodier (1780-1844) fr. forfatter. tilbage
[3] N. fr. Pr.: Neue freie Presse (Wien), hvor GB i juli 1880 var blevet medarbejder. tilbage
[4] G-t: Goldschmidt. tilbage
[5] da jeg skrev om ham…: se Georg Brandes: "M. Goldschmidt" (1869) i Samlede Skrifter, bind 2, s. 447-468, på ADL. tilbage
[6] De taler om…: se passus i Borchsenius' artikel. tilbage