Georg Brandes til Otto Borchsenius
9. november 1879

den Smule Indledning

[tilføjet:] /11 791

Kjære Hr. Borchsenius!

Som bekjendt og fastslaaet ved gode Autoriteters Vidnesbyrd er det en behagelig Ting at faae 2 Gange Honorar for et og samme Stykke Prosa – forsaavidt kunde jeg ikke have noget mod at lade den Smule Indledning trykke i "Ude og hjemme", men ligefuldt kan jeg ikke tjene Dem i at gjøre det: En saadan Offentliggjørelse vilde give mine Ord en Tydning, de i mine Tanker ikke har havt; Stykket er undfanget om end ikke nedskrevet uden alt Hensyn paa litt. Stridigheder i Kjbhbn, for mere end to Maaneder siden, og det vilde nu see ud som talte jeg ikke om Frankrig men om ganske andre Ting.2 2 Jeg skal, som jeg sagde, med Fornøielse komme til Middagen for F. Liebenberg3. Hvad Talen angaaer er jeg bange den bliver til Vand da det er mig umuligt at faae Tid til at forberede mig; jeg har ei engang kunnet faae Tid til som jeg engang stillede Hr. Hendriksen i Udsigt, at brygge noget om Oehlenschläger til ham.

Men skal en Sang af Drachmann synges før jeg faaer Ordet, saa tjen mig i at sende mig den herop at jeg kan see den før i det sidste Øieblik.

Deres Kritiker4 skal jeg med Fornøielse læse og naar vi sees gjerne sammenligne vore Indtryk.

Venligst
G. Brandes

Søndag Morgen [9.11.1879]

 
[1] kan dateres til søndag 9.11.1879, jf. GBs dagbog. tilbage
[2] den Smule Indledning: Indledningsforedraget om fransk litteratur 1830-48 var blevet holdt på Københavns Universitet 3.11.1879 og altså overværet af OB. Men først et år senere gav GB lov til at forelæsningen blev trykt. Det skete i Ude og Hjemme 5. og 12.12.1880 under titlen "Slægten fra 1830". Forelæsningen indleder det femte bind af Hovedstrømninger der ikke udkom førend i december 1882. tilbage
[3] Liebenberg: F.L. Liebenberg (1810-94), litterat, en trofast ven af GB. Middagen fandt sted på Oehlenschlägers hundredeårsdag. tilbage
[4] Deres Kritiker: formentlig Borchsenius' anmeldelser (kritiker). tilbage