Georg Brandes til Otto Borchsenius
11. juli 1876

vort Forhold til Drachmann venskabeligt

11 Juli 1876

Kjære Hr. cand. mag. O. Borchsenius!

Saavidt jeg forstaar Deres ærede Brev fra igaar, i hvilket De synes mig i høi Grad at miskjende mit oprigtigt velvillige Tilbud – et Tilbud, hvorved jeg gjorde en enestaaende Undtagelse fra vort Tidsskrifts Regler og et Tilbud, hvortil jeg ikke paa nogen Maade var forpligtet – da gaaer dette Brev ud paa at stille en Forespørgsel til mig, hvis Berettigelse forekommer mig meget tvivlsom, nemlig den, hvorfor det er mig som Red. af "Det nitt. Aarh." vigtigere at bringe Tidsskr.s Læsere Drachmann's Fortælling end Hr. Rydbergs Afhandl. saa hurtigt som 2 muligt.

Aarsagen er den: Tidsskr.s Redaktører vide af Erfaring, at vort Publikum, fremfor Alt ønsker og læser novellistiske Bidrag, at det savner dem, saasnart de ikke findes, og at slige Bidrag ere vanskelige at erholde for et Tidsskr. der ikke vil bringe oversatte Ting.

De vil fremdeles let forstaae, at medens Novellen i lige Grad er ukjendt for vore svenske og danske Abonnenter, er dette ikke lige saa afgjort Tilfældet med Afhandlingen.

Endelig er vort Forhold til Drachmann saa venskabeligt, at vi endog uden at spørge ham først, have kunnet beslutte for Pladsens Skyld at sætte en stor Del af Novellen med 3 Bourgeois, Noget De veed Hr. Rydberg betragter som casus belli.

Den Omstændighed, De navnlig dvæler ved, og som jeg seer De har meddelt Hr. Rydberg, at jeg traf en foreløbig Aftale med Dem om Hr. R.s Afhandl. inden jeg lovede at optage Dr.s Novelle, giver ikke Hr. R. nogen Prioritet, da Aftalen blev truffet under den Forudsætn., at Afhandlingen var paa to Ark og ikke paa fire. De seer altsaa at min Fremgangsmaade ikke har det ringeste "Stødende" eller Saarende for Hr. R., hvis ingen Anden søger at ophidse ham til at finde noget Saadant i den.

De synes at antage, at Cancelliraad Hegel 4 paa Deres Bøn for Hr. Rydbergs Skyld vilde have forøget Bindets normerede Arketal. Jeg kan forsikre Dem, at jeg aldrig vilde stille denne Anmodning til ham og ingenlunde kunde ansee Dem for "fuldt berettiget" til at henvende Dem direkte til vor Forlægger i Det nitt. Aarh.s Redaktionsanliggender.

De udtalte, da vi sidste Gang talte sammen om denne Sag, den Formodning, at De, hvis vi denne Gang ei havde Plads, let kunde faae Hr. R.s Afh. optagen i "Nær og fjern"1. Jeg veed ei, om jeg af Deres Brev kan slutte, at denne Formodning har vist sig urigtig.

Ønsker De Afhandl. optagen i October-Novemberheftet, beder jeg Dem sende mig den tilbage.

Deres heng.
G. Brandes

 
[1] R.s Afh. optagen i "Nær og fjern": Oversættelsen blev optaget i Nær og Fjern; dette fremgår af OBs anmeldelse af "To Arbejder af Viktor Rydberg" 8.7.1877. Borchsenius indleder anmeldelsen med at konstatere at de bestræbelser der siden Skandinavismens tid i fyrrerne er blevet gjort for at få danskerne til at læse svenske bøger på originalsproget er slået fejl. Folk, også dem fra den dannede læseverden, vil have oversættelser. Som eksempel nævner OB Rydbergs Den sidste Athenienser der kun blev solgt i ca. 25 ekspl. på svensk men i over 1000 ekspl. i OBs oversættelse, skønt denne var dobbelt så dyr. OB indleder selve anmeldelsen således:

Nærværende Anmelder har en særegen Grund til at henlede Opmærksomheden paa disse Arbejder, da de danske Oversættelser heraf ville udkomme som samlet Bog til Efteraaret, og der altsaa i Tide bør stilles de forskjellige Læsekredse Valget mellem Originalen og Oversættelsen

tilbage