Otto Borchsenius til Georg Brandes
Sendt fra Amaliegade 14. 21. juli 1883

vant til Ufordragelighed og Utak

Amaliegade 14.
21/7. 83.

Kiære Georg Brandes.

Jeg takker Dem venligst for Deres Brev, men jeg har intet Øjeblik ment, at De skulde have skrevet den paagjældende Anmeldelse. Den hele Tone, hvori den var holdt, vidnede klart nok om, at det var en af Skolens eller Lejrens Inferiører, der mente at tækkes 2 "Partiet" ved hensynsløst at udføre Mesterens Antydninger om Ebers Forfatterværd, dels den i Deres Kredse lidt efter lidt opstaaende Uvilje mod Ebers og hans Romaner. Jeg skyldte Ebers at sige et Par Ord til hans Forsvar, og jeg maatte adressere disse til "Morgenbladet", baade fordi Angrebet – hvad jeg for Aar og Dag siden har forberedt Ebers paa vilde ske – fremkom dér, og fordi 3 jeg ogsaa stundom bittert føler Sandheden af, hvad Mange – selv Meningsfæller – længe har spaat, at naar visse Sider af "Morgenbladets" saavel literære som politiske Fraktioner en Gang faa Magten herhjemme, saa komme vi maaske under et endnu strængere Herredømme end tidligere, i hvert Fald kun fra ét Tyranni i et andet.

Hvad min personlige Stilling til "Morgenbladets" ledende Mænd angaar, kunde jeg ogsaa have en Del at tilføje, men jeg skal 4 modstaa Fristelsen, saa meget mere som jeg fra gammel Tid af er vant til Ufordragelighed og Utak fra den Side og snart er fortrolig med Bladets Overmod (????) og dets Tilbøjelighed til – endogsaa uden Grund – at saare og forvandle sine Venner til Fjender.

At det er Erik Skram, der har skrevet Anm., gjør mig mere ondt, end om han havde fornærmet mig personlig.

Jeg takker Dem for den Velvilje, Deres Brev vidner om, saa meget mere som jeg overmaade nødig vilde bære Nag til Dem.

Deres hengivne Otto Borchsenius.