Julius Bomholt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Esbjerg. 3. juni 1938

Hvem var den socialist

3.6.38
Esbjerg

Hr. Forf. Henrik Pontoppidan! –

I Deres sidste Bog1 omtaler De en Socialist, der kom til Hjørlunde Højskole.2

I de sidste Maaneder har jeg Gang paa Gang grebet mig selv i at tænke paa det Menneske. De har ikke meddelt noget Navn, og nu vover jeg mig frem med Spørgsmaalet: hvad hed han? Hvem var han?

2 Vilde De være ked af at meddele mig Navnet?

– – –

J.P. Sundbo, der var Rigsdagsmand og Redaktør her i Esbjerg, fortalte mig om Hjørlunde, hvor han havde været Lærer. Den Tid spillede en stor Rolle i hans Tanker, og jeg tror nok, at det var Inspirationen herfra, der fik ham til at rejse Esbjerg Arbejderhøjskole… Der var en uomvendt Hørup'er inderst i ham.

Da nu Deres Bog kom, spadserede jeg til Hjørlunde og fulgte Vejene til Jyllinge og videre gennem Horns Herred. Det var 3 i Paasken. Skønt jeg er en lidenskabelig Vandrer, har jeg aldrig før været ad de Veje… Et vidundeligt Stykke Danmark!

Jeg gjorde det ikke forat skridte Deres Bøger af; for jeg dyrker hverken Personen eller Bogstavet. Men De skal have hjertelig Tak for den Vandring, – og for det Lys, som Deres Digtning, set med mine Øjne, kaster ud over det frie og stærke Landskab.

Deres ærbødige
Jul. Bomholt
M. F.
Esbjerg

 
[1] Arv og Gæld, der udkom 30.3.1938. Bomholt havde anmeldt Hamskifte i Social-Demokraten på udgivelsesdagen 28.11.1936. tilbage
[2] se Arv og Gæld kapitel 4, s. 67ff og fodnoten dertil. tilbage