Ernst Bojesen til Th. Funch Thomsen
13. juli 1900

det eneste fornuftige

13/7 1900

Kære Hr. Funch Thomsen

Tak for Deres Brev1. – Jeg er glad over at denne Sag ligger aabent og klart til alle Sider, det er selvfølgelig det eneste fornuftige. – Jeg har nu sendt Henrik Pontoppidan hele vor Korrespondance og vi faar da høre hvad han siger2. Efter hans Udtalelser forleden er det min Overbevisning at han ikke viger – eller kan vige – fra, at min Bog kommer først og i saa Fald er det jeg mener det uforsvarligt – for baade Dem og mig om De ikke ventede til 1901. –

For at undgaa alle Misforstaaelser maa selvfølgelig en Fortsættelse af Lykkeper være undtaget min eventuelle Forpligtelse mod at udgive nye Bøger af H.P. i Efteraaret 1901, hvis De skal 2 vente til den Tid. –

Venlig Hilsen
Deres hengivne
Ernst Bojesen

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] hvad han siger: enden på historien blev – som HP ønskede det – at Lille Rødhætte udkom hos Bojesen 6.10.1900 og Det ideale Hjem hos Funch Thomsen 11.12.1900. tilbage