Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 6. februar 1900

Invasion i Sverige

Det nordiske Forlag
Bogforlaget:
Ernst Bojesen

København K., den 6/2 1900
Købmagergade 18.

Kære Pontoppidan

Jeg har nu i 41 Dage lidt af de grusomste Samvittighedspinsler ligeover for Dem, idet jeg til Datohar undladt at ikke har kunnet√ holde mit Løfte om√ at komme til Snertinge. Den eneste Trøst jeg har er at Julen varer til Paaske og at jeg mod Lyst og Planer ikke har været udenfor en Dør Københavns nærmeste Omegn i Maaneder. Jeg vil slet ikke prøve paa at komme med Undskyldninger thi disse ere som bekendt samt at ingen andre kan prale af at have faaet mig lokket ud af denne Hule i de sidste Maaneder. Trods Lyst og Planer har jeg maattet være Lænkegris i denne interessante men stærkt opslidende (Forretning) Anstalt der kun ved Foraars og Sommertid levner mig en kort Flyvetid, ikke stort længer end Døgnfluens. – Min af Naturen stærkt udviklede udrustede Friluftsnatur suger sin Næring ved Sommeraftnerne (varer til 1 først til 1 Okt)√ i min Have, mine Holteskove og min vidunderlige Furesø og ved Vintertid tager jeg kun Søndag Morgen i al Slags Vejr√ ud paa Skøjter og Ski. – Jeg kan aldeles ikke opgive Tanken 2 om et Snertingebesøg, Villien er der det kan jeg jage en Bunke Fingre i Vejret paa.

Hvad nu "Pontoppidan paa Svensk" angaar da jeg jeg ærgret mig adskillige Gange over at det hidtil ikke er lykkedes mig at opnaa dette. Der er ingen Mening i at jeg sidder herude og vover Trøjen den ene Gang efter den anden for at faa svenske Forfattere akklimatiserede i dansk-norsk Jordbund og at de smaatskaarne og smaatsynede svenske Boghøkere ikke kulante gaar med til at indføre vor første Prosaforfatter i Sverrig – tvi dem de Nærighunde! – Jeg har til Dato bombarderet haft fat i√ Bonnier1, Geber2 og Geijerstam3 ([tom plads]) herom og har endvidere Løfte fra Ord och Bilds Redaktør om at han vilde arbejde for at faa Forlægger, men endnu intet Resultat. – Jeg har nu taget den raske Beslutning at gøre endnu et Forsøg (atter Gejerstam) og hvis dette ikke fører til Noget da vil jeg udgive et Bind selv paa Svensk i Sverrig og dette skal ske endnu i Aar. Saa kan Svenskerne faa den Fornøjelse at se en dansk Forlægger gøre direkte Invasion, hidtil har jeg med Ljus4, Juleroser o. s. v. holdt mig udenfor den direkte Boginvasion. – Vil De nu gøre mig den Tjeneste at sammenstille af Deres Fortællinger et lille Bind paa c 15 Ark, der bør i sit Indhold være saaledes at 1) det repræsenterer den ... 2) at det ikke kræver særlig dansk Forudsætning [slutning mangler]

 
[1] Bonnier: sv. forlæggerdynasti. tilbage
[2] Geber: Hugo G. (1853-1914), sv. bogforlægger. tilbage
[3] Geijerstam: Gustaf av G. (1858-1909), sv. forfatter. tilbage
[4] Ljus: det svenske navn på Frem, Bojesens populærvidenskabelige ugeskrift. tilbage