Hjalmar Bergstrøm til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Holte. 22. december 1912

en optimistisk Sjæl

Holte 22/12 12

Kære Hr. Pontoppidan!

Vi var altsaa til Middag hos Hennings i Gaar og drøftede "Rødhætte" i Timevis. Det viste sig, at Fru Hennings var meget interesseret baade i Stykket og i Hovedrollen og med Glæde stillede sig til Disposition. Med hendes fortræffelige Udførelse af Fru Alving1 in mente tror jeg, det er en stor Fordel for os. Hun stillede ikke paa nogen Maade større "Sympati"fordringer for Hovedkarakterens 2 Vedkommende, end hvad De og jeg selv har fundet nødvendigt. Jeg skitserede for hende Hovedgangen i Stykket, saadan som jeg har tænkt mig den. Hun bifaldt alle mine sceniske Intentioner og var navnlig glad for Udkastet til sidste Akt – stor Scene mellem Moder og Datter, hvor Moderen ender med at lægge sin Skæbne i Datterens Haand, og Meddelelsen om Datterens Flugt fra hende og Uhyggen, der bevirker, at Moderen selv melder sig. Hennings saa i Aanden en international Succes – det gør helt godt at træffe en optimistisk Sjæl i vore Dage! 3 Og har vi Held med os, er det maaske heller ikke udelukket. Jeg tager nu i hvert Fald fat paa Arbejdet med fornyet Lyst.

Dette er et foreløbigt Referat af mine Forhandlinger med Divaen. De gør os nu forhaabentlig den Glæde sammen med Deres Frue at se ud til os en Aften med det første og høre videre.

Med de bedste Ønsker fra os begge om en glædelig Jul er jeg

Deres hengivne
Hjalmar Bergstrøm.

P.S. Jeg glemmer, at Hennings og Frue bad mig hilse venligst!

 
[1] Fru Alving: moderen i Ibsens Gengangere. tilbage