Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
15. august 1941

Dansk Bogtjeneste

15.8.41.

Forfatteren
Hr. Henrik Pontoppidan,
Holmegaardsvej 2,
Charlottenlund.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan,

Danske Boghandlere har en Institution, som hedder Dansk Bogtjeneste, der virker for større Spredning af gode Bøger. Det nærmest forestaaende Fremstød skal finde Sted i Begyndelsen af November og kommer til at hedde "Den danske Bogs Uge". Som Motto for Ugen har jeg foreslaaet følgende Vers1 af Dem:

Vi ejer Skatte nok af Sølv og Guld,
men lever oftest dog paa Laan og Leje. –
Kun hvad vi pløjer op af egen Muld,
beholder vi til evig Arv og Eje.

Det nedsatte Udvalg er meget begejstret for Tanken, og man har bedt mig skrive til Dem og spørge, om De har noget imod den paatænkte Brug af Verset. Maa jeg høre fra Dem snarest belejligt?

Samtidig vil jeg gerne oplyse, at det som Led i den projekterede Uge er Meningen at tilstille Pressen gratis bogligt Stof, dels om Læsning i Almindelighed, dels om de enkelte Forfattere. Jeg ved ikke, om De ønsker at være med, men jeg har lovet at spørge Dem ogsaa om dette Punkt.

Med de bedste Hilsener

Deres ærbødigst hengivne
I. Andersen.

 
[1] Vers: digt fra Juleroser 1903. tilbage