Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
5. marts 1940

Papirvalg

5.3.1940

Forfatteren Hr. Henrik Pontoppidan,
Holmegaardsvej 2,
Charlottenlund.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan,

Vi har endnu ikke begyndt Trykningen af Deres Bog "Familjeliv", og Grunden er den, at det Papir, vi har ladet fabrikere dertil, fremstilles paa De forenede Papirfabrikkers Fabrik i Silkeborg. Det har i nogen Tid været færdigt, men har jo paa Grund af Issituationen ikke kunnet blive sendt herover. Vi har stadig faaet Løfte om, at det skulde blive afsendt, saa snart der viste sig en Mulighed, men Mulighederne er jo i denne Vinter faa og smaa, da det på Grund af Isskruningerne stadig er tvivlsomt, hvornaar Papiret kan afsendes – det deler Skæbne med en Mængde Gods, som ligger opmagasineret og blot venter paa Skib – og [da] vi er kede af at skulle blive ved med at vente med Trykningen, har vi set os om her i Byen for at finde et Stykke Papir, der eventuelt skulde kunne anvendes, og vi har fundet noget, hvoraf vi hermed sender Dem en Prøve. Det er ikke det samme Papir, som er anvendt i de tre tidligere Bøger, og Meningen var jo, at alle Bindene skulde være ens i Udstyrelse, men vi vil gerne spørge Dem, hvad De mener, om vi skal trykke Bogen nu paa det Papir, vi kan faa, eller om vi skal vente, indtil det rigtige Papir kan komme herover. Vil De venligst sende os et Par Ord.

Med venlig Hilsen,

Deres ærbødigst hengivne
I. Andersen.