Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
3. marts 1938

en Mani til daglig Plage

3.3.38

Kære Hr. Pontoppidan.

Mange Tak for Deres Brev og de tre Sider Manuskript til Gads Boghandel, jeg ved, de vil blive meget glade for det. Med Hensyn til Autografblanketterne forstaar jeg godt Deres Uvilje, og jeg vil dertil sige, at det er ikke Forlaget som saadan, der har faaet den Ide, men den Komite, der staar for Bogmaaneden.

Vedlagt følger den underskrevne Kontrakt.

Med venlig Hilsen

Deres ærbødigst hengivne
I. Andersen.