Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
1. marts 1938

udstille Deres Manuskript

1.3.1938

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres Brev, hvori De akcepterer vort Forslag angaaende "Arv og Gæld". Vi sender Dem hermed en Kontrakt, udfærdiget i to Eksemplarer, som begge venligst bedes underskrevet og tilbagesendt. Vi skal derefter returnere Dem det ene Eksemplar, underskrevet af Forlaget.

Jeg kan glæde Dem med, at Salget af "De Dødes Rige" ikke, som De synes at mene, er gaaet i Staa. Bogladeprisen var jo oprindelig ret høj, 12 Kr., men blev for nogle Aar siden nedsat til 5 Kr., og til denne Pris lod vi ogsaa Bogen gaa ind i vor Prisnedsættelse i Fjor, hvilket resulterede i et Salg paa ca. 1200 Eksemplarer. Der er nu et Restoplag paa ca. 3800 Eksemplarer, men det Salgsarbejde, vi gør for Deres Bøger i Forbindelse med Udsendelsen af det nye Oplag af Det "forjættede Land" vil forhaabentlig også komme "De Dødes Rige" til gode.

Maa jeg samtidig have Lov til at spørge, om De kunde tænke Dem at give G.E.C. Gads Boghandel, Vimmelskaftet, Tilladelse til at udstille et Par Sider af Deres Manuskript "Arv og Gæld", naar Bogen udkommer. Gads Boghandel har i Anledning af Bogmaaneden spurgt os, om der var Mulighed for dette, og jeg vil gerne bede Dem sende mig et Par Ord om, hvorledes De stiller Dem til Forespørgselen.

Med venlig Hilsen

Deres ærbødigst hengivne
I. Andersen.