Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
14. september 1937

Salgsarbejde for Deres Værker

14-9-37

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres Brev1. Den nye Udgave af "Lykke-Per" foreligger baade indbunden med Skindryg og indbunden i Helskind, og vi har derfor sendt Dem to Eksemplarer af hver Indbinding og et Eksemplar indbunden i Helskind til Fru Cavallin. Ligeledes har vi, som De ønsker, sendt et Eksemplar af "De Dødes Rige" til Redaktør Mondschein.

Det var jo egentlig vor Plan ogsaa at udsende det nye Oplag af "Det forjættede Land" i dette Efteraar, men efter nærmere Overvejelse vil vi gerne vente med denne Bog til Foraaret. Vi faar da Lejlighed til at fordele det Salgsarbejde for Deres Værker, vi gerne vil gøre i Anledning af de to Optryk, over et længere Tidsrum, hvilket vi mener skulde være det mest praktiske.

Med venlig Hilsen

Deres ærbødigst hengivne
I. Andersen.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage