Strindbergs Forsøgsteater

Hr. Redaktør!

Tillad mig at meddele, hvad jeg véd om Strindbergs Forsøgsteater, om hvilket jeg maaske er den mest kompetente til at bringe Oplysninger.

Med Kammerherre v. Fallesens1 udtrykkelige og velvillige Tilladelse agter jeg i Løbet af Februar at begynde Teatrets Virksomhed med tre Forestillinger i Kjøbenhavn og derefter foretage en Tournée i Skandinavien. De fire Pjeser2, vi har erholdt Tilladelse til at spille, er:

Den Stærkeste, en saakaldt "Quart d'heure" fordi den kun spiller i femten Minuter. Deri optræder kun to Damer, af hvilke Heltinden ikke siger et Ord.

Fordringsejer3, Tragikomedie i en Akt med tre Personer, spillende fem eller seks Kvarter.

Paria (frit efter en Novelle af Ola Hansson) i Edgar Poes Manér. Spilles af to Herrer.

Frøken Julie, det berømte Sørgespil.

Hvilke og hvormange af disse Stykker der skal spilles første Aften, er endnu uafgjort. Teatrets Personale bestaar af: Direktrice Fru Essen-Strindberg4, tidligere Première-actrice ved det kongelige Teater i Stockholm; Forretningsfører Hr. F.A. Cetti5; Suflør: Kandidat Swendsen (fra Dagmarteatret).

Til Frøken Julie maler Hr. Gyllich6 Køkkendekorationen, som vil frembyde adskilligt Nyt i Arrangementet.

Rollerne i Frøken Julie er besatte saaledes: Frøken Julie, Fru Essen-Strindberg; Jean, Hr. Cetti; Kristine, Fru Jacobsen.

Teatrets eventuelle Repertoire indeholder blandt andet følgende nordiske Originalskuespil: Antikrist af Dr. H. Wickström; En Sommernat af V.C. Gyllenskiöld; Bobler af Nath. Larsen; Hemsøboerne af Aug. Strindberg; En Hjemkomst af G. Wied. Desuden paaregnes Bidrag fra d'Hrr. Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Axel Lundegård, Gustaf af Geijerstam, Arne Garborg m. fl.

Tilsidst vil jeg gribe Lejligheden til at erklære, at mit Teater aldrig har villet være noget Led i Agitationen mod Teaterforholdene i Kjøbenhavn.

Holte, d. 24. Januar 1889.

August Strindberg.

 
[1] Fallesen: (1817-94) teaterchef på det kongelige Teater fra 1876 til sin død. tilbage
[2] de fire Pjeser: blev spillet i København i marts 1889. Strindbergs Forsøgsteater havde lejet sig ind på Dagmarteatret, men teatercensor Erik Bøgh forbød offentlig opførelse af Frøken Julie som han fandt var usædelig. Stykkerne blev alligevel opført, men som en privat forestilling i en privat forening, nemlig i Studentersamfundets store sal i Badstuestræde 11 (kilde: Finn Rasborg på www.strindberg.dk). tilbage
[3] svensk titel: Fordringsägare; endelig dansk titel: Creditorer. tilbage
[4] Fru Essen-Strindberg: Siri von Essen (1850-1912) med hvem Strindberg var gift 1877-91; deres skilsmissebegæring blev indsendt 1887, hvorefter parret flyttede til Danmark i november s.å. tilbage
[5] Cetti: (1838-1906) skuespiller, leder af Dagmarteatret 1887-88, artistisk direktør på Casino fra 1889. tilbage
[6] Gyllich: (1837-95) teatermaler på det kgl. Teater fra 1870 til sin død. tilbage