Billig Standardudgave

Henrik Pontoppidan

Det forjættede Land

Muld – Det forjættede Land – Dommens Dag

Med Omslagstegning af Hans Tegner


Dengang Henrik Pontoppidan i 1891 udgav sin Roman Muld, havde han allerede en rig og fra alle Sider anerkendt Virksomhed bag sig. Talrige mindre Fortællinger og adskillige "Smaa Romaner" havde fastslaaet hans Ry som en fin Iagttager og udmærket Fortæller.

Men med Muld og med de to efter den følgende Fortsættelser Det forjættede Land (1892) og Dommens Dag (1895) samler Henrik Pontoppidan for første Gang sine Kræfter om en større Opgave. Og det er, som om det større Maal, han har sat sig, lader hans Evner
(Fortsættes paa Omslagets tredje Side.)
vokse. Man kendte ham i Forvejen som en fortrinlig Novellist, men man forbavsedes alligevel over, hvorledes han her gennem tre tykke Bind formaaede at lade Fortællingens Strøm glide bred og rolig men ustanselig fremad, uden at man mærkede til nogen Stillestaaen, til noget Dødvande. Og den Interesse, som man i og for sig forbandt med "Fortællingen" i Romanerne, forøgedes yderligere ved den Tidskolorit, vor egen Tids, som var gydt over alle Tildragelserne, og som gav Plads for en Fremstilling af mange af de Rørelser, der beskæftigede Sindene. Grundtvigianismen og det dermed tæt forbundne Højskoleliv, Indre Mission og det politiske Liv, saaledes som det igennem en Række af Aar formede sig herhjemme, løber som en Islæt gennem Romanens Traade og finder en rolig og kunstnerisk afgæret Fremstilling. Ogsaa i Personskildringen, ligefra Hovedpersonerne til de talrige skarpt tegnede og stærkt individualiserede Bipersoner, genkendte man Tidens egne Typer. Ikke for intet bar derfor alle tre Romaner Undertitlen "Et Tidsbillede".

– Til disse Egenskaber kom endvidere Pontoppidans sjældne Sprogkunst og ikke mindst de glimrende Naturskildringer, hvori han maler det sjællandske Landskab ved Sommer og ved Vinter, i Uvejr og i Solskin. Enstemmig lød derfor Dommen paa, at her var frembragt et Værk, der vilde blive staaende i vor Literatur.

Naar Det nordiske Forlag nu indbyder til Subskription paa et nyt – 3dje – Oplag af denne Trilogi, er det i fast Tro paa, at den billige Pris vil sikre den Plads hos Enhver med mindste Sans for god og lødig Læsning.

Thi det kan slaas fast, at Det forjættede Land, som Fællestitlen paa de tre Bøger nu lyder, er et Hovedværk i Pontoppidans Produktion og dermed et Hovedværk i dansk Nutidslitteratur.


Det forjættede Land vil udkomme i 10 Hæfter, hvert paa ca. 4 Ark i stort Format, à 50 Øre, hvilket kun er omkring en Tredjedel af hvad Bøgerne hidtil kostede.

Det nordiske Forlag
Bogforlaget:
Ernst Bojesen