Almuens Sjæleliv

Pontoppidan, Henrik, f. i Fredericia 24 Juli 1857, modtog Skoleundervisning i Randers og studerede derefter Polytechnik i Kjøbenhavn; 18 Aar gammel foretog han sin første Udenlandsrejse, til Fods gjennem Schweiz, og besøgte 1882 Norditalien, Tirol, Østerrig og Tyskland. 1881 udkom hans første Fortælling "Stækkede Vinger", efterfulgt 1883 af "Sandinge Menighed" og "Landsbybilleder", 1885 af "Ung Elskov", 1886 "Kronjyder og Molboer" (som Text i Billedværket "Danmark") og "Mimoser", 1887 "Fra Hytterne" og "Isbjørnen", 1888 "Spøgelser" og "Fra Vestfyn" (i det ovennævnte Billedværk). Baade hvad Naturel og Iagttagelsesmaade angaar, hører P. til den nyere Forfatterskole; Samfundslivets Skyggesider have større Tiltrækning for ham end dets Lyssider, og trods al Stræben efter Sandhed i Opfattelse og Gjengivelse blive Billedets Farver stundom for stærke, fordi Almuens Sjæleliv gjenspejles i den dannede Forfatterindividualitets mere sensible Natur. Men hvad virkeligt Kjendskab til Landbefolkningens Levevis angaar, staar P. højere end ikke faa samtidige Forfattere.