Fra Bogmarkedet

Det store Spøgelse, Fortælling af Henrik Pontoppidan (Det Schubothe'ske Forlag)

Schubothes Forlag har indlemmet denne ypperlige Fortælling i sine smaa, kunstnerisk udstyrede Særudgaver. Den lille Bog vil forhaabentlig finde mange Læsere; den er en moden Forfatters Værk og staar, hvad Formen angaar, paa Højde med den bedste danske Prosa, og den er en alvorlig Tænkers Indlæg i et Spørgsmaal, som desværre stadig er aktuelt: hvorfor har Menneskene saa ringe Modstandskraft overfor Døden?

Hvorfor hører Selvmordene saa at sige til Dagens Orden netop i det tilsyneladende saa frejdige og livsglade danske Folk, hvis daglige Liv former sig saa betryggende.

Henrik Pontoppidan løser ikke denne Sjælegaade i sin Fortælling, men han skildrer en Selvmorderske saaledes, at man forstaar, hvad der driver hende i Døden, og ægges til Modstand.

Der ligger her under Nordens blege Himmel en Basilisk og lurer paa vor Eftertankes svage Øjeblikke, siger han. Allerbedst som vi sidder i vore lykkeligste Drømme sniger Uhyret sig over os og lammer os med sin Giftbrod. Først mærker vi maaske kun en lille Kuldegysning i Sjælen, en øjeblikkelig Tunghed i Tanken. Men snart lægger Mørket sig omkring os, og før vi ved det, vugger vi i Dødens Skyggearme.

Afmagtsfølelsen har maaske aldrig fundet et mere gribende Udtryk end i denne Fortælling.

H.F.