Minder

Literatur

Den i de senere Aar meget productive Forfatter Henrik Pontoppidan har paa P.G. Philipsens Forlag udgivet en Bog under Titlen "Minder". Den skildrer et Besøg, som Fortælleren efter flere Aars Fraværelse aflægger i sin Fødeby, Randers, og bringer smukke og livlige Naturskildringer samt rask skitserede Billeder af det solide og tarvelige Handelsliv, der for en Menneskealder siden blomstrede i denne By. Paa denne Baggrund fortælles en sørgelig Kjærlighedshistorie, som ved Fortællerens Ophold i sit Barndomshjem lidt efter lidt skyder sig frem i hans Erindring. Han mindes sin første Skoledrengeforelskelse i den smukke unge Eleonora Ankersen og hvorledes hun halvt ved Overrumpling forlover sig med den vanskabte, pedantiske Adjunct Hammer. Denne Forlovelse frier hende dog ikke fra den udsvævende Ritmester Mohrhofs Efterstræbelser, og da han forsætlig ødelægger hendes Rygte uden at hun i fjerneste Grad har givet ham Anledning hertil, betages hun af en saadan Skamfølelse og Livslede, at hun berøver sig selv Livet. Et Udkast til denne Fortælling har tidligere været trykt i Folkets Almanak for 1892 under Titlen "Den gule Rose". Navnene er tildeels de samme, men Udgangen er her lykkeligere, idet Adjunct Hammer, der her er en meget sympathetisk Skikkelse, vinder den unge Piges Kjærlighed, medens Ritmesteren beskjæmmet maa trække sig tilbage. I hvad Forhold disse to Bearbeidelser, der ofte ere ordret overeensstemmende, staae til hinanden, vide vi ikke: det kunde dog have været af Interesse, om Forfatteren i et Forord havde opklaret dette, navnlig da Fortællingen efter vort Skjøn absolut ikke har vundet ved at præsenteres som et afbleget Erindringsbillede, medens den i sin tidligere udgivne Skikkelse fremføres i almindelig Novelleform. (159 S.)

H.