Oppenheimer

Fra Salmonsens Leksikon bd 8, 1898, s. 884 citeres:

Heste i Danmark falde for Øjeblikket i to væsentlig forskellige Slags: den jydske H. og Øhesten. Den jydske Hest er en Ætling af de gamle Stridsheste, ændret i Formen ved den ændrede Brug og paavirket af de i Begyndelsen og Midten af 19. Aarh. stedfundne Krydsninger. Disse have i det store og hele haft en uheldig Indflydelse paa den jydske H. Noget af det "ædle Blods" skadelige Paavirkning blev neutraliseret af en engelsk Trækhest, rimeligvis en Suffolk-H., som Hestehandler Oppenheimer i Hannover sendte op i Randers-Egnen 1862. Denne H. virkede kun i 8 Aar, men var i Besiddelse af en saadan Nedarvningsevne, at Halvdelen af Østjylland's H. i Øjeblikket kan regnes for Oppenheimere. Men helt at udviske Yorkshire-Præget har den naturligvis ikke formaaet. De lange, fine Ben, det smalle Bryst og den kantede Bygning komme den Dag i Dag kun alt for ofte igen. Under de senere Aars Renavl, omhyggelige Udvalg og bedre Opdræt er den jydske H. dog gaaet meget frem baade i Størrelse, Masse og Førlighed, om den end i Dybde, Bredde og Muskelfylde fremdeles staar tilbage for de moderne belgiske, franske og engelske Trækheste (Fig. 14). Den maa nærmest karakteriseres som en lettere Trækhest (med en Gennemsnitshøjde af 1,65—1,68 M.), skikket for Arbejde i Trav, en H., som paa Grund af sin Nøjsomhed, Trivelighed, store Arbejdsevne og sit nette Udseende er meget søgt til Landarbejde, Omnibus- og Sporvognskørsel i Tyskland.