Axel Pontoppidan

Axel Pontoppidan (28.7.1882-12.12.1962) var kaptajn og kompagnichef i livgarden indtil han, endnu før sin afsked i 1937, blev ansat først ved Det Kgl. Bibliotek (1933-44), derefter som hærarkivar og chef for hærens arkiv indtil 1952. Dertil var han kammerjunker.

Allerede fra 1922 var han militær-personalhistorisk medarbejder ved Nationaltidende og fortsatte herfra til Berlingske Tidende. Han gjorde omfattende (og betalt) brug af den purunge genealog og siden personalhistoriker Albert Fabritius (1905-76) under sin årelange udarbejdelse af Den yngre Slægt Pontoppidan (1931). En usorteret papkasse med uregistreret indhold findes på Rigsarkivet (06143, kapsel 6), heriblandt en stak velskrevne og nydelige, først hånd-, så maskinskrevne breve fra Albert Fabritius der gør rede for fund, problemer og arbejdstimer, og udarbejder stamtavlerne – og forlanger klare belæg for alle oplysninger heri.

I sit arbejde med Henrik Pontoppidans familie støttede Axel Pontoppidan sig især til de to præster Hans Peter Pontoppidan og Morten Pontoppidan. Den første skrev artiklen om sin farfar Børge Pontoppidan, og Axel P. ville også have ham til at skrive om faderen, men Hans Peter henviste til Morten, der sagde nej og foreslog kirkehistorikeren Michael Neiindam. Denne sagde (25.3.1930) også nej, bl.a. med denne kommentar om Morten: "den eneste, der kan og bør skrive dette afsnit; efter at have læst hans lille gengivelse af faderen i sidste hæfte af "Præstehistoriske Samlinger", tror jeg en fremmed med selvkritik vilde ængste sig for at begynde paa noget, som børnene jo kender meget bedre." Men allerede 20. marts 1930 foreslår Morten P. selv Alfred Povlsen som alternativ til Neiiendam. Povlsen siger i brev af 4.4.1930 ja efter at have talt med Morten Pontoppidan hvis grunde til selv at afslå han har fortalt Alfred Povlsen, der "vel" forstår dem, men ikke fortæller dem videre.

Med Henrik Pontoppidan vekslede Axel Pontoppidan en håndfuld breve, men Pontoppidan gemte ikke dem han modtog. Om Carl Dumreichers artikel til slægtsbogen om Henrik Pontoppidan, se dette kapitel.