Jean Florence

var pseudonymet for den franske litteraturkritiker og oversætter Jean Blum (1883-1915)1, en elev af filosoffen Henri Bergson. Han debuterede i 1906 i Jean Royères nye tidsskrift La Phalange og nåede her at offentliggøre 50 artikler foruden artikler i andre tidsskrifter2. Hans områder var italiensk, tysk og skandinavisk litteratur (i tysk oversættelse?). Men også engelsk var han så fortrolig med at han oversatte et par bøger af K.G. Chesterton. Royères udgav i 1924 med forord og efterskrift et udvalg af hans artikler fra La Phalange under titlen Le Litre et l'Amphore: "Tolstoï, Gourmont, Butler, Synge, Poe, Lagerlof, Unamuno, controverse avec Julien Benda" (241 s.).

I 1908 skrev han iflg. tidsskriftet Det nye Aarhundrede (5. årg., s. 714-15) en oversigt over dansk litteratur:

Grundlaget for hans Artikel er noget saa tilfældigt som det Reklamehefte, Aarets Antologi, Gyldendalske Forlag udsendte ved Juletid. Mindst interesserer Indledningen, i hvilken Forfatteren paa et Par Sider karakteriserer den hele danske Litteratur og gør det af med baade Grundtvig og Paludan-Müller ("honnêtes pasteurs ou professeurs") og Oehlenschläger og Heiberg med deres "ynkelige Barcaroler og uværdige Smaaviser". Af moderne omtales Carl Ewald, Georg Brandes, Gustav Wied (hvis "Ranke Viljer" anses for et nyt Afsnit i hans Produktion!), Sven Lange (der beskyldes for at have skrevet "Goethes Kat" af Sven Leopold, men som efter Forfatterens Mening iaar for første Gang forsøger sig som Dramatiker med "De Umyndiges Røst"), Johannes Jørgensen, Johs. V. Jensen, Karl Gjellerup. To Forfattere beklager Jean Florence ikke at finde i "Aarets Antologi": Sophus Claussen, kendt i Udlandet som Medarbejder ved Tidsskriftet "Vers et Prose", og Henrik Pontoppidan, der jævnføres med Maupassant.

 
[1] Jean Blum: f. 21.11.1883 i Paris og dræbt 6.6.1915 under slaget ved Neuville Saint-Vaast. tilbage
[2] andre tidsskrifter: heriblandt Le Mercure de France, Le Spectateur. tilbage