Henrik Pontoppidan til Amalie Skram
Sendt fra Pilealle 7. 4. april 1889

skarp Iagttagelsesevne


4/4 89.
Brevadresse: Pileallé 7
Frederiksberg I

Kjæreste Frue!

De har gjort mig ganske flov!

Jeg vil så gjærne bevidne min oprigtige Anerkjendelse af Deres ualmindelige Talent og enestående Energi. Men hvad tror De dog, at mit Navn kan nytte Dem? Det betyder kun såre lidet her i Landet, endsige i Norge!

Men nok derom – vidste jeg blot, hvordan en sådan Skrivelse skulde opsættes, sendte jeg Dem den med det samme, siden De ønsker det. 2 For i Brevform – således som vedlagte – går den vel ikke. Ellers står den til Tjeneste. Men skal den have en mere højtidelig Kancellistil, bliver jeg nødt til at bede Dem give mig et lille Vink, som jeg kan rette mig efter.

Gid De kunde få det Stipendium. De har ærlig fortjent det, og det vilde sikkert opmuntre Dem. Og Opmuntring trænger vi dog alle sammen til i Ny og Næ, – ikke den af vore nærmeste, men netop af dem, hvis Anerkjendelse vi har tiltvunget os.

Med de venligste Hilsner

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

3 [Bilag:]

Frederiksberg
Den 4d April 1889.

Fru Amalie Skram!

Det er mig kjært, at De giver mig Lejlighed til at udtale for Dem, med hvor megen Glæde jeg har læst Deres Arbejder, især Deres fortræffelige Skildringer af det norske Almueliv. De vidner, synes mig, alle om en mærkelig skarp Iagttagelsesevne, en rig og dyb Erfaring og et ualmindeligt 4 Herredømme over den kunstneriske Fremstilling.

Blandt Deres Fædrelands mange betydelige Skribenter indtager De, mener jeg, allerede nu en fremskudt Plads; og Deres Talent er så ungt og frodigt, Deres Energi så beundringsværdig, at man, får De blot Lov at arbejde under gunstige Vilkår, sikkert tør spå Deres digteriske Virksomhed en smuk og rig Fremtid.

Skulde De, som De mener, kunne have nogen Nytte af at vedlægge en Ansøgning denne 5 min Udtalelse, skulde det meget glæde

Deres forbundne
Henrik Pontoppidan