Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Solvang pr. Taulov. 4. juli 1911

Naadsensbrød4/7 1911
Solvang
pr. Taulov

Kære Henri Nathansen!

Det gik altså som jeg spåede. Jeg kender ikke personlig Hr. Appel; men jeg tror at vide, hvem der i sådanne Sager har hans (og Finansudvalgets) Øre, og derfor var jeg på Forhånd overbevist om, at Forsøget vilde mislykkes og snarest vilde√ skade Dem og være Dem til Ærgrelse, idet De nu ikke længer kan sige, at De aldrig har befundet Dem i den√ lange Kø udenfor Nådessekretariatets Dør og derfor let kan mistænkes, dersom De en Dag går med til et Angreb på det. Kan De huske, at jeg for et Par År siden i "Tilskueren" skrev en Artikel1 om disse Statsunderstøttelser? Jeg gav deri blandt andre Klaus Berntsen en Sinkadus. 2 Nogen Tid efter blev der mig tilsendt en Provinsavis med et Referat af et Møde, hvor Berntsen havde været til Stede. En Taler havde her spurgt ham (rimeligvis på Bestilling), hvad der kunde tænkes at have været Anledning til dette "Overfald", og den sandhedskærlige Mand stod da op og forklarede, at det sagtens√ var en personlig Hævn, fordi han var kommen mig i Vejen på en Tiggergang til Statskassen. – Noget lignende kan nu måske hænde Dem, dersom De engang går løs på Appel. Man kan ikke være forsigtig nok overfor Folk, hvis Æresbegreber er af anden Art end vore.

Forresten kunde jeg næsten lykønske Dem til den bristede Illusion. Det er ikke oplivende for en Skribent med en Smule Stolthed at dele Nådsensbrød med Alfred Ipsen2 og Konsorter. 3 Og det er Ipsen'erne, der nu er ved Fedtefadet3. Det skal vi andre nok få at mærke.

De er en fri Mand, og den Lykke bør De nyde så længe det er Dem muligt.

Tak for Brevet, og vær venligt hilset herfra.

Deres hengv.
H. Pontoppidan

 
[1] Artikel: "En Balance-Konto", Tilskueren december 1909. tilbage
[2] Alfred Ipsen: modtog fra 1902 fast understøttelse på finansloven i stedet for 3-årig ydelse. tilbage
[3] Fedtefadet: ordet anvendt her i den ældre betydning (jf. "fingrene af fedtefadet"). Allerede længe før dette brevs dato brugtes ordet vist kun i sammenhængen "komme i fedtefadet", d.v.s. komme i knibe. Se ODS. tilbage