Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Halls Allé 13. 14. februar 1909

Vor Aftale

Halls Alle 13
14/2 09.

Til
Det Schubotheske Forlag

Kære Hr. Hirschsprung!

Ved vor Telefonsamtale igår fik jeg det Indtryk, at De aldeles må have glemt den klare og bestemte Aftale, jeg i sin Tid traf med "Det Schubotheske Forlag". Det er i hvert Fald den eneste Måde, hvorpå jeg kan forklare mig Deres Overraskelse over, at jeg har følt mig så ilde berørt af den stedfundne, aldeles uforberedte Forretningsophævelse1. Hvad der dengang skete, var følgende: Trods mange glimrende Tilbud fra Forlagets Side og mange Venskabsbeviser fra Dem personlig vægrede jeg mig, som De vil huske, standhaftigt ved at knytte mig fast til "Det Schubotheske Forlag", – indtil Sammenslutningen2 af "Gyldendal" og "Nordisk Forlag" fandt Sted. Da kom De ud til mig i Hillerød og bad mig 2 meget indtrængende om at benytte Øjeblikket til at gå over til Dem, hvad jeg så indvilligede i. Den endelige og afgørende Samtale fandt efter min Anmodning Sted på Deres Kontor og i Overværelse af Deres Kompagnon, og her blev det aftalt:

1) at jeg af Forlaget fik udbetalt 5000 Kr årlig, uanset hvormeget eller hvorlidt jeg udgav.
2) at Aftalen galdt for ti År.

Det sidste Punkt var for mig det væsenligste. Jeg havde allerede fra "Nordisk Forlag" fået en lignende årlig Udbetaling, og jeg havde ingen Grund til at tro, eller rettere: jeg vidste, at jeg foreløbig vilde kunne få det samme fra de forenede Forlag. Jeg husker, at jeg bad Dem og Deres Kompagnon om at gøre Dem rigtig klart, hvormeget De risikerede, og jeg opstillede et bestemt Perspektiv. Jeg sagde Dem, at jeg lige havde afsluttet en stor Bog (Lykke-Per), og at jeg efter al Sandsynlighed derfor i de førstkommende År kun vilde blive lidet produktiv. 3 Jeg vilde ikke forpligte mig til√ at afskrive mere end c. 1500 Kr om Året gennemsnitlig. Efter ti Års Forløb vilde Forlaget da let√ have fået cirka 35,000 Kr tilgode hos mig, men jeg vilde så rimeligvis også have adskilligt Manuskript liggende i mine Skuffer. Dette Regnestykke skræmmede Dem ikke. De sagde begge (Hr. Lübecker endda først), at De ikke vilde finde noget betænkeligt ved at have en sådan Sum tilgode hos mig. Hvortil jeg svarede: "Ja, det er en anden Sag. Så slår jeg til!"

I Tillid til denne Aftale indrettede jeg min Arbejdsplan for de kommende År. At jeg burde have fået den skriftligt bekræftet, indser jeg nu. Ikke fordi jeg på nogen Måde vilde√ kunde falde på at benytte mig deraf. (De veed, at jeg, da jeg mente at kunne mærke, at mit Forskud efterhånden tyngede Deres Budget mere, end De dengang havde ventet, selv foreslog Dem at standse Udbetalingerne). Ikke heller fordi jeg føler mig brøstholden ved at skulle vende tilbage til Gyldendal. Men jeg kan dogblot ikke finde mig i, at man lader, som om vor Aftale ikke har eksisteret 4, eller nævner den til Gyldendal og derved stiller mig og mit Forhold til Dem i falsk Belysning. De har ved Deres Forretningsoverdragelse brudt en Aftale, som både De og jeg, dengang vi indgik den, betragtede som absolut bindende, og jeg gad√ også vidst, hvilke Fordele det trufne Arrangement skulde have haft for mig, dersom den ikke havde været det. De har ikke engang overfor Gyldendal nævnt noget om den Forpligtelse, De har indgået på. Jeg vilde sikkert ellers have fået Underretning om, at den var bleven anerkendt.

Jeg betragter den fra nu af selv som ikke eksisterende. Har De virkelig glemt vor Aftale eller ikke tillagt den samme afgørende Betydning som jeg, har vort hele forretningsmæssige Mellemværende hvilet på en Misforståelse.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Forretningsophævelse: Schubotheske Forlag blev pr. 1.1.1909 sammensluttet med GBNF. tilbage
[2] Sammenslutningen: trådte i kraft 1.10.1903. tilbage