Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 28. juni 1903

Folkeudgave af Fortællinger

28d Juni 1903. Hillerød.

Kære Hr. Hirschsprung!

Det glæder mig at høre, at De ikke har opgivet Planen om at udgive de Fortællinger af mig, som√ Det Schubotheske Forlag ejer1, i en billig Folkeudgave; når nu "Sandinge Menighed" er udkommen kan vi jo tale nærmere derom. Imidlertid er jeg jo bleven narret for en betydelig pekuniær Gevinst derved, at den projekterede To-Binds Udgave måtte opgives, og jeg ser mig derfor i den sørgelige Nødvendighed at måtte bede om et yderligere Tilskud af mit "Sandinge Menigheds"-Honorar, af hvilket jo ellers det halve skulde 2 afdrages. Jeg vilde gerne have 250 Kr, og dersom De nødig vil røre ved den engang trufne Aftale om det nævnte Honorar, kan disse Penge også godt betragtes som Forskud på den omtalte Folkeudgave, eller jeg kan sende Dem Finanshovedkasse-Anvisninger for Beløbet. Mig er det i Grunden ens; men jeg håber, De ikke vil nægte mig Pengene. Jeg skal nemlig bruge dem til min Søns Anbringelse, – han er i disse Dage oppe til sin Eksamen2, som han synes at skulle bestå med Glans.

Til "Sandinge" skriver jeg nu to afsluttende Kapitler, som snart skal være Dem ihænde. Til Hr. Tørslev3 har jeg intet set eller hørt, og nu kan det ikke nytte, han kommer. Iovermorgen rejser nemlig min Kone og Børnene og Pigen 3 til Arild; selv bliver jeg her endnu nogen Tid, bl.a. for (som sagt) at ordne det fornødne for min Søn; men jeg vil dog næppe kunne modtage hamHr. Tørslev her, da vi nemlig skal have Håndværkere i Lejligheden, og jeg kun får et lille Rum at opholde mig i. Jeg håber derfor, at De selv vil se på hans Tegninger og træffe alle Afgørelser, disse angående.

Vær nu venligst hilset fra os alle her, gennem

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] ejer: Det drejer sig om flg. titler: Sandinge Menighed, "En Bonde", Vildt, Højsang, dvs. i alt 5-600 sider. tilbage
[2] Eksamen: Hans Broby Pontoppidan tog formentlig realeksamen fra Hylleholt Realskole i Fakse Ladeplads, hvor han var kostelev. tilbage
[3] Tørslev: August Tørsleff (1884-1968). Den ganske unge maler, der kom i det Hirchsprungske hjem, var endnu elev på Tuxens afdeling af Kunstnernes studieskole, og altså opr. udset af Hirschsprung til at illustrere Sandinge Menighed. Det blev imidlertid Gerhard Heilmann der kom til at illustrere. tilbage