Henrik Pontoppidan til Edvard Fallesen
Sendt fra Admiralgade 24. 19. marts 1879

den Vej, jeg ikke vil opgive

[Med fremmed hånd:] Hjemve.

Højvelbårne

Hr. Kammerherre, Oberst Fallesen. K. af D. DM.
Chef for det kongelige Theater og Kapel.

Idet jeg – en aldeles ubekjendt Person for Deres Højvelbårenhed – indsender et Arbejde til det Kgl. Theater, må det være mig tilladt at ledsage det med et Par Ord. – Jeg ser kun alt for vel dette Dilletantarbejdes Mangler og Svagheder; men jeg tror også, – og deri er jeg blevet bestyrket af andre, hvis Dom jeg sætter Pris på – at det ved Siden deraf har enkelte heldigere Sider, som mulig kan berettige mig til at bebyrde D.H. med det.    Det har blandt Svaghederne den, at det desværre er blevet en Del længere end jeg havde ventet og villet; men derpå kan der måske rådes Bod. Dersom D.H. mener, at dette Arbejde – ved nogle Ændringer og Forkortelser måske – fortjener Opførelse på det kgl. Theaters Scene, da vil denne Anerkjendelse være mig af uendelig Værd, da den vil give mig Kraft og Lyst til at bygge videre på den Vej, jeg ikke vil opgive, og give mig Midler til at fortsætte et Arbejde, jeg har påbegyndt, og som jeg håber vil blive modnere og selvstændigere end medfølgende.

Med sand Agtelse og Ærbødighed
Henrik Pontoppidan
stud.polyt.

Onsdagen den 19de Marts 79.

Admiralgade No 24, 3de Sal.
Adr. Frk. Tornø 1d Sal.

[Med fremmed hånd:] ad C. No 32/1879.

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage